อบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) เพื่อการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 01-08-2018 ผู้เข้าชม 92

Tags : มคอ.กลุ่มวิชาบริหารการศึกษา อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ อาจารย์ยลดา กระต่ายทอง วิดทัศน์สำนักงานสีเขียว