โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานลอยกระทง ประจำปี2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประเพณีลอยกระทงของไทย

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2018 ผู้เข้าชม 35

Tags : อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ อาจารย์เมธี มธุรส อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี