นิทรรศการวันประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 "ครูประถมศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น2

เผยแพร่เมื่อ 29-11-2018 ผู้เข้าชม 38

Tags : ผศ.ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ คู่มือปฏิบัติงานสายสนับสนุน โครงการสัมนาทางวิชาการ ซึมเศร้าเรามาคุยกัน วันที่30 มีนาคม 2561 โดยมีผู้สนใจทั่วไปและนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุม ณ อาคารนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล