นิทรรศการวันประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 "ครูประถมศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น2

เผยแพร่เมื่อ 29-11-2018 ผู้เข้าชม 76

Tags : ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรัตน ปาร์ค จ. พิษณุโลก มคอ.กลุ่มวิชาวัดผลและวิจัย เอกสารประกอบการประชุม โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ PLC PLUS ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 1203 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้เข้าร่วมประชุม คือ รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ งบประมาณ บ.กศ. อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ