Tags : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 งบประมาณ บ.กศ. อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ