กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ณ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 12 มกราคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2019 ผู้เข้าชม 26

ภาพที่ 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ณ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 12 มกราคม 2562

ภาพที่ 2. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ณ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 12 มกราคม 2562

ภาพที่ 3. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ณ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 12 มกราคม 2562

ภาพที่ 4. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ณ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 12 มกราคม 2562


งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562 "ครุศาสตร์รวมใจ" วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2019 ผู้เข้าชม 45

ภาพที่ 1. งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562

ภาพที่ 2. งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562

ภาพที่ 3. งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562

ภาพที่ 4. งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562


โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่19ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2018 ผู้เข้าชม 43

ภาพที่ 1. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่19ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1

ภาพที่ 2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่19ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1

ภาพที่ 3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่19ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1

ภาพที่ 4. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่19ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1


นิทรรศการวันประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 "ครูประถมศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น2

เผยแพร่เมื่อ 29-11-2018 ผู้เข้าชม 53

ภาพที่ 1. นิทรรศการวันประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพที่ 2. นิทรรศการวันประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพที่ 3. นิทรรศการวันประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพที่ 4. นิทรรศการวันประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานลอยกระทง ประจำปี2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประเพณีลอยกระทงของไทย

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2018 ผู้เข้าชม 45

ภาพที่ 1. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานลอยกระทง ประจำปี2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประเพณีลอยกระทงของไทย

ภาพที่ 2. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานลอยกระทง ประจำปี2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประเพณีลอยกระทงของไทย

ภาพที่ 3. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานลอยกระทง ประจำปี2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประเพณีลอยกระทงของไทย

ภาพที่ 4. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานลอยกระทง ประจำปี2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประเพณีลอยกระทงของไทย


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ 16-11-2018 ผู้เข้าชม 62

ภาพที่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ภาพที่ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ภาพที่ 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ภาพที่ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน


อบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) เพื่อการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 01-08-2018 ผู้เข้าชม 101

ภาพที่ 1. อบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) เพื่อการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. อบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) เพื่อการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. อบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) เพื่อการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. อบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) เพื่อการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการเรียนรู้ฐานวิจัย CCR สู่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ 21-06-2018 ผู้เข้าชม 93

ภาพที่ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการเรียนรู้ฐานวิจัย CCR สู่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ภาพที่ 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการเรียนรู้ฐานวิจัย CCR สู่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ภาพที่ 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการเรียนรู้ฐานวิจัย CCR สู่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ภาพที่ 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการเรียนรู้ฐานวิจัย CCR สู่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561


วันที่ 7 มีนาคม 2561 นักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ณ ลานชั้น 2 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 08-03-2018 ผู้เข้าชม 70

ภาพที่ 1. วันที่ 7 มีนาคม 2561 นักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ณ ลานชั้น 2 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. วันที่ 7 มีนาคม 2561 นักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ณ ลานชั้น 2 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. วันที่ 7 มีนาคม 2561 นักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ณ ลานชั้น 2 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. วันที่ 7 มีนาคม 2561 นักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสั้น ณ ลานชั้น 2 คณะครุศาสตร์


วันที่ 7 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2

เผยแพร่เมื่อ 08-03-2018 ผู้เข้าชม 66

ภาพที่ 1. วันที่ 7 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2

ภาพที่ 2. วันที่ 7 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2

ภาพที่ 3. วันที่ 7 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2

ภาพที่ 4. วันที่ 7 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2