คุรุมุทิตาจิต ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 30-08-2017 ผู้ชม 1,232

คุรุมุทิตาจิต ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์

อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์

วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเพชรเพทาย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=125