ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และขอบคุณนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 05-03-2018 ผู้ชม 339

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และขอบคุณนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก

สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้

 1. การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชายและหญิง

          - ประเภทชาย

            นายทัศนะ  ตาสา                   โปรแกรมวิชาภาษาไทย             เข้าร่วมการแข่งขัน

         - ประเภทหญิง

           นางสาวพันทิพา  ศรีสวัสดิ์          โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ

 1. การประกวดขับร้องเพลงสากล

          - ประเภทชาย

           นายรัชตะ  แซ่ว่าง                  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

          - ประเภทหญิง

           นางสาวอังสุมารินทร์  นาคบำรุง   โปรแกรมวิชาภาษาไทย             เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย

          นางสาวพนิดา  ชั่งทอง              โปรแกรมวิชาภาษาไทย             เข้าร่วมการแข่งขัน

          นางสาวณัฐพร  ทองดี               โปรแกรมวิชาภาษาไทย             เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. การประกวดเขียนเรียงความ

          นายวิทยา  ก๋าวงษ์                       โปรแกรมวิชาภาษาไทย             รางวัลชนะเลิศ

          นางสาวจริยาพร  รุ่งโรจน์          โปรแกรมวิชาภาษาไทย             เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. การประกวดอ่านทำนองเสนาะ (โคลงสี่สุภาพ)

          นายสุรวุธ  วาจูอิน                       โปรแกรมวิชาภาษาไทย             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        

          นางสาวเกศรา  รักพ่วง               โปรแกรมวิชาภาษาไทย             เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

          นางสาวนิศารัตน์  บัวขาว          โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์           เข้าร่วมการแข่งขัน

          นางสาวธัชมน  สุริยะ                                      ,,                                                        ,,

           นางสาวณัฏฐพร  บุญญะตา                           ,,                                                         ,,

 1. การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)

           - ประเภทเดี่ยว

               นายสุรศักดิ์  อุดมสุข                โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์           รางวัลชนะเลิศ

            - ประเภททีม

                นางสาวสุกานดา  ยางศรี           โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์           รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

                นางสาวศศินันท์  พันภู                                        ,,                                                              ,,

 1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

                นางสาวณัฐธิดา  ยศปัญญา         โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

                นางสาวพิสุทธิลักษณ์  พงโอสถ                               ,,                                                             ,,

                นางสาวรุ่งวดี  เชื้อจีน                                                 ,,                                                             ,,

 1. การประกวดการเล่านิทาน (ประเภทเดี่ยว)

                นางสาวอัษฎาพร  สายรุ้ง           โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา     เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. การประกวดเล่านิทาน (ประเภททีม)

                นายอัมรินทร์  จันทรา              โปรแกรมวิชาภาษาไทย             รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

                นางสาวฉัตรธิดา  เสือจู                                ,,                                                               ,,

                นางสาวอมรรัตน์  อนุศาสตร์                      ,,                                                                ,,

 1. การประกวดสื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย (ประเภทสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย)

                นางสาวยุวดี  แก้วกันหา            โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย     เข้าร่วมการแข่งขัน

                นางสาวศินินาท  บางยิ้ม                            ,,                                                                 ,,

                นางสาวนุชจรีย์  แก้วคล้าย                       ,,                                                                ,,

 1. การแข่งขันสื่อการเรียนการสอนไอซีทีสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพงษพัฒน์  กองทอง            โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

          นายศักดิ์สิทธิ  ทิหวาย                                  ,,                                                         ,,

          นายกิตติศักดิ์  เงินทอง                                 ,,                                                         ,,

 1. การประกวดสื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภททีม)

          นายสุวานนท์  ใจครัว               โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    เข้าร่วมการแข่งขัน

          นางสาวจตุพร  คัมภีร์                                             ,,                                                     ,,

           นางสาวศุภนิดา  แย้มทับ                                     ,,                                                     ,,

 1. แข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          ทีมที่ 1

            นางสาวรัตนาภรณ์  ปินทา         โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา            รางวัลชนะเลิศ

            นางสาวป้างรีรัตน์  แซ่ม้า                                    ,,                                                   ,,

          ทีมที่ 2  

            นางสาวกัญญาพัชร  เสียงสุขสันติ  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา           เข้าร่วมการแข่งขัน

            นางสาวสายชล  หวังพิทักษ์วงศ์                             ,,                                                      ,,

 1. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  

           นางสาวพรทิพย์  พุกปาน           โปรแกรมวิชาภาษาไทย             เข้าร่วมการแข่งขัน       

           นายสมรักษ์  คงเจริญ                                          ,,                                                      ,,

           นางสาวจิราวรรณ  คำพีระ                                 ,,                                                      ,,       

           นางสาววัชราภรณ์  รัตนะ                                  ,,                                                      ,,       

           นางสาวทิตยา  พนาลัยเจริญ                             ,,                                                      ,,       

 1. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น

      ทีมที่ 1

          นายทวีศักดิ์  หอมรื่น               โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    เข้าร่วมการแข่งขัน

          นางสาวเบญจวรรณ  อินทรพงษ์                         ,,                                                    ,,        

          นางสาวอมรรัตน์  ดงประขา                                  ,,                                                    ,,        

    ทีมที่ 2

         นางสาวสรรณลักษณ์  เนตรกล่ำ    โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    เข้าร่วมการแข่งขัน

         นางสาวนภัสวรรณ  นิ่มสา                                                ,,                                                      ,,       

         นางสาวอัจฉรา  พุทธิมา                                                    ,,                                                       ,,                 

 1. การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน

          นางสาวพิมพิมล  พละทรัพย์        โปรแกรมวิชาภาษาจีน              เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

          นางสาววริศรา  ศรีสุวรรณ์         โปรแกรมวิชาภาษาจีน              รางวัลชนะเลิศ

          นายพงศธร  แอบพรมราช           โปรแกรมวิชาภาษาจีน              เข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=248