กิจกรรมเลือกตั้งสโมสร คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 มีนาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 06-03-2018 ผู้ชม 259

กิจกรรมเลือกตั้งสโมสร คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 มีนาคม 2561

ผลการเลือกตั้งมีดังนี้

เบอร์

1. นายภาณุวัฒน์  ชัยชนะ            โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     77 คะแนน

2. นายยศธน  ศรีสุพรรณ              โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา                162 คะแนน

3. นางสาวศรสวรรค์  ปกครอง    โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา        58 คะแนน

4. นางสาวพรประไพ  สิงห์กวาง โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย       82 คะแนน

5. นายจิรสิน  นาคนาม                    โปรแกรมวิชาพลศึกษา                   129 คะแนน

6. นางสาวสุประวีณ์  นกเที่ยง      โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ              45 คะแนน

7. นางสาวจริยาพร  รุ่งโรจน์         โปรแกรมวิชาภาษาไทย                    44 คะแนน

8. นางสาวณัฐรดาธนิษฐ์  ขจรชมธนัญ   โปรแกรมวิชาภาษาจีน          70 คะแนน

9. นางสาวณัฐฌิมา  ปานเงิน         โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์           273 คะแนน

10. นายนิธิพัชญ์  พึ่งสกุล               โปรแกรมวิชาคณิตศาตร์                66 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน    67   คะแนน

บัตรเสีย 10   คะแนน

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้แก่

นางสาวณัฐฌิมา  ปานเงิน         โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์     

 

 

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=249