มคอ.กลุ่มวิชาบริหารการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 04-05-2018 ผู้ชม 471

ปีการศึกษา 2560

มคอ.3

1.1013001  การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

2.1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา

3.1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา

4.1063002 W การบริหารจัดการในสถานศึกษา

5.1063002 W การบริหารจัดการในสถานศึกษา

6.1012101U ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา

7.1012101U ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา

8.1055106  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู   

มคอ.5

1.1013001  การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

2.1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา

3.1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา

4.1063002 W การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

5.1063002W การบริหารจัดการในสถานศึกษา

6.1012101U ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 

7.1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา

8.1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา

 

เอกสารประกอบ

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=260