บทเรียนออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2018 ผู้ชม 2,732

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง คำสอนที่ไร้เสียง

1.คำชี้แจงการใช้บทเรียน

1.1.คำชี้แจงการใช้บทเรียน

2.วัตถุประสงค์การเรียนรู้

3.แบบทดสอบก่อนเรียน

4.วิดีทัศน์ เรื่องที่ 1 (ฝาก)

5.กิจกรรมหลังดูวิดดทัศน์เรื่องที่ 1 (ฝาก)

6.ใบความรู้เรื่องที่ 1 (ฝาก)

7.วิดีทัศน์ เรื่องที่ 2 (กระจกเงา)

8.กิจกรรมหลังดูวิดีทัศน์เรื่องที่ 2 (กระจกเงา)

9.ใบความรู้เรื่องที่ 2 (กระจกเงา)

10.วิดีทัศน์เรื่องที่ 3 (ครูดีคนเดิม)

11.กิจกรรมหลังดูวิดีทัศน์ เรื่องที่ 3 (ครูดีคนเดิม)

12.ใบความรู้เรื่องที่ 3 (ครูดีคนเดิม)

13.วิดีทัศน์เรื่องที่ 4 (เบื้องหลัง)

14.กิจกรรมหลังดูวิดีทัศน์ เรื่องที่ 4  (เบื้องหลัง)

15.ใบความรู้เรื่องที่ 4 (เบื้องหลัง)

16.วิดีทัศน์สรุปบทเรียน

17.กิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู้

18.แบบทดสอบหลังเรียน

19.แบบทดสอบความพึงพอใจ

20.คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ศิลปะในตัวครู

1.คำชี้แจงบทเรียน

2.วัตถุประสงค์บทเรียน

3.แบบทดสอบก่อนเรียน

4.วิดีทัศน์เรื่องที่ 1  ขายชีพ

5.กิจกรรมหลังดูวิดีทัศน์ เรื่องที่ 1

6.ใบความรู้ที่ 1 วินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

7.วิดีทัศน์เรื่องที่ 2 เรื่องเล่าจากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

8.กิจกรรมหลังดูวิดีทัศน์เรื่องที่ 2 

9.ใบความรู้ที่ 2 ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูดีแห่งสยาม

10.กิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู้

11.แบบทดสอบหลังเรียน

12.แบบสอบถามความพึงพอใจ

13.คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์

 บทเรียนออนไลน์เรื่อง การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

1.คำชี้แจงบทเรียน

2.วัตถุประสงค์บทเรียน

3.แบบทดสอบก่อนเรียน

4.วีดิทัศน์เรื่อง การพัฒนาตนเอง ฯ

5.กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน์

6.ใบความรู้ เรื่องการพัฒนาตนเอง ฯ

7.กิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู้

8.แบบทดสอบหลังเรียน

9.แบบสอบถามความพึงพอใจ

10.คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์

 บทเรียนออนไลน์เรื่อง นักเรียนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวของครู

1.คำชี้แจงบทเรียน

2.วัตถุประสงค์บทเรียน

3.แบบทดสอบก่อนเรียน

4.วีดิทัศน์เรื่องที่ 1 นักเรียนเปรียบเสมือน ฯ

5.กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน์ เรื่องที่ 1

6.ใบความรู้ที่ 1 พื้นฐานจรรยาบรรณครู ฯ

7. วีดิทัศน์เรื่องที่ 2 นักเรียนเปรียบเสมือน ฯ

8.กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน์ เรื่องที่ 2

9.ใบความรู้ที่ 2 แนวคิดการให้คำปรึกษา

10.วีดิทัศน์เรื่องที่ 3 นักเรียนเปรียบเสมือน ฯ

11.กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน์ เรื่องที่ 3

12.ใบความรู้ที่ 3 การส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาค

13.กิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู้

14.แบบทดสอบหลังเรียน

15.แบบสอบถามความพึงพอใจ

16. คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์เรื่อง ไม้เรียวครูไทย ในยุค 4.0

1.คำชี้แจงบทเรียน

2.วัตถุประสงค์บทเรียน

3.ความเป็นมาของบทเรียน

4.แบบทดสอบก่อนเรียน

5.วีดิทัศน์ เรื่องที่ 1 ประมวลข่าว

6. กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน์ เรื่องที่ 1 “ประมวลข่าว”

7.ใบความรู้ที่ 1 แบบแผนพฤติกรรม ฯ

8. วีดิทัศน์ เรื่องที่ 2 รู้หรือไม่

9.กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน์ เรื่องที่ 2 “รู้หรือไม่”

10.ใบความรู้ 2 การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

11. ความรู้เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน ฯ

12.กิจกรรมการเรียนรู้แบบจับคู่

13.กิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู้

14.แบบทดสอบหลังเรียน

15.แบบสอบถามความพึงพอใจ

16.banner

17.คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์เรื่อง ครูคือผู้ส่งเสริมในความก้าวหน้าและความสำเร็จของนักเรียน

1.คำชี้แจงบทเรียน

2.วัตถุประสงค์บทเรียน

3.แบบทดสอบก่อนเรียน

4.วีดิทัศน์เรื่องที่ 1 ครูครับ

5.กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน์เรื่องที่ 1

6.ใบความรู้ที่ 1 การให้คำปรึกษา

7.วีดิทัศน์เรื่องที่ 2 ครูคือเพื่อนแท้

8.กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน์เรื่องที่ 2

9.ใบความรู้ที่ 2 จรรยาบรรณต่อผู้รู้ ฯ

10. วีดิทัศน์เรื่องที่ 3 ครูผู้ให้โอกาส

11. กิจกรรมหลังดูวีดิทัศน์เรื่องที่ 3

12.ใบความรู้ที่ 3 จรรยาบรรณต่อผู้รู้ ฯ

13.กิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู้

14.แบบทดสอบหลังเรียน

15.แบบสอบถามความพึงพอใจ

16.คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

Tags : บทเรียนออนไลน์

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=280