ขอแสดงความยินดีกับรศ.ธงชัย ช่อพฤกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ 19-04-2019 ผู้ชม 93

ขอแสดงความยินดีกับรศ.ธงชัย ช่อพฤกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2561และนางสาวฉวีวรรณ จันทร์อ่อน ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2561

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=300