คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University. © 2017. All Rights Reserved.
69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 2010