วันที่ 6 ธันวาคม 2560 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูภาษาจีน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 4 ตึกครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 19-02-2018 ผู้เข้าชม 39

Tags : อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด อาจารย์ ภาษาจีน อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด อาจารย์สุภาพร สายเขื่อนสี