ครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน กิจกรรมศึกษาดูงานเรียนรู้ ภาษา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน วันที่ 23-25 ธันวาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 19-02-2018 ผู้เข้าชม 6

Tags : อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี อาจารย์นุชจรีย์ สีแก้ว อาจารย์สุภาพร สายเขื่อนสี อาจารย์เทพกาญจนา เทพแก้ว อาจารย์นันทิยา หมูคำ