"ตรุษจีน" โปรแกรมวิชาภาษาจีน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานเอนกประสงค์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 05-02-2020 ผู้เข้าชม 134

ภาพที่ 1.

ภาพที่ 2.

ภาพที่ 3.

ภาพที่ 4.


อมรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 181

ภาพที่ 1. อมรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน

ภาพที่ 2. อมรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน

ภาพที่ 3. อมรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน

ภาพที่ 4. อมรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน


พานักศึกษาไปนำเสนองานวิจัยโครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 183

ภาพที่ 1. พานักศึกษาไปนำเสนองานวิจัยโครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพที่ 2. พานักศึกษาไปนำเสนองานวิจัยโครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพที่ 3. พานักศึกษาไปนำเสนองานวิจัยโครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพที่ 4. พานักศึกษาไปนำเสนองานวิจัยโครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาภาษาจีน

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 140

ภาพที่ 1. ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาภาษาจีน

ภาพที่ 2. ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาภาษาจีน

ภาพที่ 3. ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาภาษาจีน

ภาพที่ 4. ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาภาษาจีน


ตรุษจีน โปรแกรมวิชาภาษาจีน

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 27

ภาพที่ 1. ตรุษจีน โปรแกรมวิชาภาษาจีน

ภาพที่ 2. ตรุษจีน โปรแกรมวิชาภาษาจีน

ภาพที่ 3. ตรุษจีน โปรแกรมวิชาภาษาจีน

ภาพที่ 4. ตรุษจีน โปรแกรมวิชาภาษาจีน


กิจกรรมค่ายภาษาจีน

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 88

ภาพที่ 1. กิจกรรมค่ายภาษาจีน

ภาพที่ 2. กิจกรรมค่ายภาษาจีน

ภาพที่ 3. กิจกรรมค่ายภาษาจีน

ภาพที่ 4. กิจกรรมค่ายภาษาจีน


แข่งขันเล่านิทานภาษาจีน คัดลายมือภาษาจีน งาน 8 ราชภัฏ

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 175

ภาพที่ 1. แข่งขันเล่านิทานภาษาจีน คัดลายมือภาษาจีน งาน 8 ราชภัฏ

ภาพที่ 2. แข่งขันเล่านิทานภาษาจีน คัดลายมือภาษาจีน งาน 8 ราชภัฏ

ภาพที่ 3. แข่งขันเล่านิทานภาษาจีน คัดลายมือภาษาจีน งาน 8 ราชภัฏ

ภาพที่ 4. แข่งขันเล่านิทานภาษาจีน คัดลายมือภาษาจีน งาน 8 ราชภัฏ


วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ประเมินโปรแกรมวิชาภาษาจีน

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 135

ภาพที่ 1. วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ประเมินโปรแกรมวิชาภาษาจีน

ภาพที่ 2. วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ประเมินโปรแกรมวิชาภาษาจีน

ภาพที่ 3. วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ประเมินโปรแกรมวิชาภาษาจีน

ภาพที่ 4. วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ประเมินโปรแกรมวิชาภาษาจีน


โครงการตรุษจีน ประจำปี 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2019 ผู้เข้าชม 131

ภาพที่ 1. โครงการตรุษจีน ประจำปี 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 2. โครงการตรุษจีน ประจำปี 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 3. โครงการตรุษจีน ประจำปี 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 4. โครงการตรุษจีน ประจำปี 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาภาษาจีน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 17-05-2018 ผู้เข้าชม 186

ภาพที่ 1. กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาภาษาจีน  วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

ภาพที่ 2. กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาภาษาจีน  วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

ภาพที่ 3. กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาภาษาจีน  วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

ภาพที่ 4. กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาภาษาจีน  วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561