เผยแพร่เมื่อ 17-06-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มคอ.3 เทอม 1 ปี 2560 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์