โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ใน ศ. 21 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้เข้าชม 94

Tags : จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 61 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วิจัย โครงการความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับนานาชาติ กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับ BGSU ระหว่างวันที่ 3-7 ม.ค. 2561