พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีท่าน รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาตร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2020 ผู้เข้าชม 355

Tags : ดร.สุณี บุญพิทักษ์ ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ โครงการผักแสนอร่อย อนุบาล1/3 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมนิทานทางโรงเรียนอนุบาลราชภัฏเราจะให้เด็กให้ฟังนิทานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์