กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 04-04-2018 ผู้เข้าชม 15

Tags : ดร.ปราณี เลิศแก้ว อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ ผศ.ดรุณี ขัยมงคล อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง