โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน โดยใช้ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 04-04-2018 ผู้เข้าชม 30

Tags : ผศ.ดรุณี ขัยมงคล ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์