โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 04-04-2018 ผู้เข้าชม 9

Tags : อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา ผศ.ดรุณี ขัยมงคล อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ดร.ปราณี เลิศแก้ว ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์