วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 32

Tags : ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ดร.ปราณี เลิศแก้ว อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ผศ.ดรุณี ขัยมงคล