วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 11

Tags : อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ดร.ปราณี เลิศแก้ว ผศ.ดรุณี ขัยมงคล