วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม คระครุศาสตร์ กิจกรรมการอบมรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ STEM

เผยแพร่เมื่อ 06-04-2020 ผู้เข้าชม 65

ภาพที่ 1. วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม คระครุศาสตร์ กิจกรรมการอบมรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ STEM

ภาพที่ 2. วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม คระครุศาสตร์ กิจกรรมการอบมรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ STEM

ภาพที่ 3. วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม คระครุศาสตร์ กิจกรรมการอบมรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ STEM

ภาพที่ 4. วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม คระครุศาสตร์ กิจกรรมการอบมรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ STEM


วันที่ 12 มีนาคม 2563 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ โรงเรียนทุ่งน้อย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2020 ผู้เข้าชม 61

ภาพที่ 1. วันที่ 12 มีนาคม 2563 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ โรงเรียนทุ่งน้อย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. วันที่ 12 มีนาคม 2563 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ โรงเรียนทุ่งน้อย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. วันที่ 12 มีนาคม 2563 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ โรงเรียนทุ่งน้อย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. วันที่ 12 มีนาคม 2563 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ โรงเรียนทุ่งน้อย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร


วันที่ 11 มีนาคม 2563 กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11-03-2020 ผู้เข้าชม 60

ภาพที่ 1. วันที่ 11 มีนาคม 2563 กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. วันที่ 11 มีนาคม 2563 กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. วันที่ 11 มีนาคม 2563 กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. วันที่ 11 มีนาคม 2563 กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC ณ โรงเรียนอุเบกขาราม และโรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2020 ผู้เข้าชม 6

ภาพที่ 1. วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC ณ โรงเรียนอุเบกขาราม และโรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา

ภาพที่ 2. วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC ณ โรงเรียนอุเบกขาราม และโรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา

ภาพที่ 3. วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC ณ โรงเรียนอุเบกขาราม และโรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา

ภาพที่ 4. วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC ณ โรงเรียนอุเบกขาราม และโรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา


วันที่ 22 ธันวาคม 2562 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ

เผยแพร่เมื่อ 22-12-2019 ผู้เข้าชม 7

ภาพที่ 1. วันที่ 22 ธันวาคม 2562 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ

ภาพที่ 2. วันที่ 22 ธันวาคม 2562 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ

ภาพที่ 3. วันที่ 22 ธันวาคม 2562 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ

ภาพที่ 4. วันที่ 22 ธันวาคม 2562 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ


วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 และ เขต 2 จัดโครงการค่ายวิทย์พิชิต o-net ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2019 ผู้เข้าชม 60

ภาพที่ 1. วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 และ เขต 2 จัดโครงการค่ายวิทย์พิชิต o-net ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ภาพที่ 2. วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 และ เขต 2 จัดโครงการค่ายวิทย์พิชิต o-net ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ภาพที่ 3. วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 และ เขต 2 จัดโครงการค่ายวิทย์พิชิต o-net ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ภาพที่ 4. วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 และ เขต 2 จัดโครงการค่ายวิทย์พิชิต o-net ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร


วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประชุม นศ. ปี 1 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 58

ภาพที่ 1. วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประชุม นศ. ปี 1 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาพที่ 2. วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประชุม นศ. ปี 1 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาพที่ 3. วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประชุม นศ. ปี 1 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาพที่ 4. วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประชุม นศ. ปี 1 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ไหว้ครู โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 78

ภาพที่ 1. วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ไหว้ครู โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 2. วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ไหว้ครู โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 3. วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ไหว้ครู โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 4. วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ไหว้ครู โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2562


วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ รหัส 62

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 49

ภาพที่ 1. วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ รหัส 62

ภาพที่ 2. วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ รหัส 62

ภาพที่ 3. วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ รหัส 62

ภาพที่ 4. วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ รหัส 62


วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ระบบนิเวศณ น้ำตกเอราวัณ กาญจนบุรี

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 38

ภาพที่ 1. วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ระบบนิเวศณ น้ำตกเอราวัณ กาญจนบุรี

ภาพที่ 2. วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ระบบนิเวศณ น้ำตกเอราวัณ กาญจนบุรี

ภาพที่ 3. วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ระบบนิเวศณ น้ำตกเอราวัณ กาญจนบุรี

ภาพที่ 4. วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ระบบนิเวศณ น้ำตกเอราวัณ กาญจนบุรี