วันที่ 25 – 28 เมษายน 2560 ศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการบริหารจัดการศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และงานสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2017 ผู้เข้าชม 245

Tags : ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ รศ. พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมกิจกรรมการพัฒนาทักษะจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาพิการ โดยมีคุณณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ