วันที่ 22 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)" ให้กับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่เมื่อ 22-03-2019 ผู้เข้าชม 184

Tags : วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมกิจกรรมการพัฒนาทักษะจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาพิการ โดยมีคุณณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ รศ. พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ