หลักสูตรพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ 11-05-2018 ผู้ชม 768

หลักสูตรพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2561

กำหนดการ
25 เม.ย. – 2 พ.ค. 61
-ครูแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ (Booking) ผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th

ตั้งแต่ 7 พ.ค.61
-สพฐ. ส่งข้อมูลและแบบฟอร์ม ให้ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา/สน.บริหารงานการศึกษาพิเศษ ทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้กับ สพฐ.

7 – 18 พ.ค.61
-สนง.เขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวบรวมและสรุปจำนวนครูแต่ละหลักสูตร 
-สนง.เขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสานกับหน่วยพัฒนาครูเพื่อร่วมกันกำหนดรุ่น วันที่อบรม สำหรับสถานที่จัดอบรมหน่วยพัฒนาครูเป็นผู้กำหนด โดยจัดเรียงรายชื่อตามลำดับเวลา (Time Stamp) ในการลงทะเบียน

21 – 23 พ.ค.61
-สนง.เขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มกำหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครู และส่งให้ สพฐ.ผ่านอีเมล์ hrdobecdata@gmail.com โดยส่งเป็นไฟล์นามสกุล .xls หรือ .xlsx 
-แจ้งรุ่น วันที่ สถานที่และรายชื่อครูแต่ละรุ่นของการอบรมพัฒนาของแต่ละหลักสูตรให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ

28 พ.ค. – 3 มิ.ย.61
-ข้าราชการครูเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th เพื่อทำการตรวจสอบสถานะหรือเลือกหลักสูตรอบรม (Shopping) 
-ทำเรื่องขออนุมัติไปราชการพร้อมส่งเอกสารการขอยืมเงินทดรองราชการ (ระบุค่าพาหนะเดินทาง)

4 – 8 มิ.ย.61 
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปงบประมาณตามรายละเอียดที่ข้าราชการครูได้ทำการลงทะเบียนหลักสูตรโดยจำแนกเป็นหมวดหมู่ 
-ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ (งบแลกเป้า) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 30 มิ.ย. – 16 ก.ย. 61 
-หน่วยพัฒนาครูเริ่มจัดอบรม

สพค. | http://hrd.obec.go.th
รายละเอียดการดำเนินงาน | https://goo.gl/dNnadt
หลักสูตรพัฒนาครูฯ ครุศาสตร์ | http://innovation.kpru.ac.th/s.course
แจ้งความจำนงฝึกอบรม | http://training.obec.go.th