นางมาริตา จิตชู

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2017 ผู้ชม 22

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นางมาริตา  จิตชู

นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2017 ผู้ชม 22

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง

นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2017 ผู้ชม 18

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาววิราพัตร  กาวิละพันธ์

นายอานนท์ ปลื้มเนตร

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2017 ผู้ชม 30

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นายอานนท์  ปลื้มเนตร

นายพรหมธร พูลสุข

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2017 ผู้ชม 23

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นายพรหมธร  พูลสุข

นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2017 ผู้ชม 15

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์

นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2017 ผู้ชม 16

นักวิชาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวณิชารีย์  วุฒิชุมภู

นางสาวกาญจนา นาคสวาท

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2017 ผู้ชม 16

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวกาญจนา  นาคสวาท

นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2017 ผู้ชม 29

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์