ขอเรียนเชิญร่วมชมการแสดงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเรียนเชิญร่วมชมการแสดงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00-19.30 น. ณ บริเวณลานน้ำพุสิริจิตอุทยาน บุคลากรและประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2566 5 Share

โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566 คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา กำแพงเพชร ตาก เข้าร่วมการพัฒนาฯ Module 2

Module 2 "หลักสูตรอบรมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ" สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะฯ Module 1 มาแล้ว... ซึ่ง Module 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กิจกรรมพัมนาสรรถนะฯ Onsite 1 ครั้ง Online 5 ครั้ง ประกาศรายชื่อ 29 พ.ย. 66 | กำหนดการกิจกรรมฯ 2 ธ.ค. 66 และรายละเอียด...

 

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 2 728 Share

หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา

           กรมบัญชีกลาง  แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา ดังมีแนวปฏิบัติแหละหลักเกณฑ์ดังที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 5 Share

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์ดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 2567

           กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์ดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 2567 หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 6 Share

โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566 คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา กำแพงเพชร ตาก สมัครเข้าร่วมโครงการฯ Module 1

Module 1 "หลักสูตรอบรมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ" เป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ฯ เปิดรับสมัคร 10-20 ต.ค. 66 | ประกาศรายชื่อฯ 24 ต.ค. 66 | ปฐมนิเทศออนไลน์ 15 พ.ย. 66 | ฝึกอบรมฯ 18-20 พ.ย. 66 

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2566 1 8,186 Share

ประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  ประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 10 Share

ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2024

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2024 ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซนทาราแกนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ กรุงเทพ โดยสมัครได้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 ตามเอกสารที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 8 Share

กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน ปีที่ 3

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน ปีที่ 3 หากนักศึกษาหรือบุคลากรท่านใดสนใจ  สามารถสมัครผ่านรายละเอียดที่แนบมานี้ โดยกำหนดส่งผลงานสามารถส่งได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 8 Share

หลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อการให้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 2567

          กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดแจ้งหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อการให้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 2567 ภายในเดือนมกราคม 2567 

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 10 Share

มีต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และ โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และ โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถศึกษาโครงการและสมัครได้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2566 4 Share

ประชาสัมพันธ์คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ 1 ผ่านทางทำงเว็บไซต์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.kpru.ac.th/ap/irg/ ภานในวันที่ 5 ธันวาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 10 Share

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม)

             สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียด ตาม QR Code ที่แนบมานี้  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 10 Share

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 ภายใต้กรอบแนวคิด “ขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 22 มีนาคม 2567  หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 19 Share

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเสนอรายชื่อศิษฐ์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือก รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566

          มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเสนอรายชื่อศิษฐ์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือก รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 โดยท่านใดสนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเสนอผลงานได้ตามที่แนบมานี้ ภายในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นี้

เผยแพร่เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566 24 Share

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการนำเกณฑ์ AUN QA ไปปฎิบัติ

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการนำเกณฑ์ AUN QA ไปปฎิบัติ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสแกน QR Code ผ่านทางช่องทางที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2566 27 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 12

           มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566  ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูน ชั้น 6  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หากบุคลากรท่านใดสามารถสแกน QR Code เข้าร่วมกิจกรรมตามเอกสารที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2566 24 Share

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The 8th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)

           มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The 8th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางช่องทางการรับสมัครที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2566 30 Share

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2566

          มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี และผ่านระบบออนไลน์ หากบุคลากรท่านใดสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2566 36 Share

มีต่อ

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566  ประเภท "นักบริหารภาครัฐ" 

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 6,141 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565

ประกอบด้วย ดร.ยุทธนา  พันธ์มี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ศรีแก้ว และดร.ภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 1,293 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ และอ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม ได้รับรางวัลผลงานดีมาก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 21 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2566 1 151 Share

มีต่อ

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกาษาที่ได้รับ "ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม"

สร้างสรรค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยงแก่เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ Sandbox Project ปี 2 ภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักงานเครือข่ายองการค์งดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 1 Share


คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนัดศึกษาที่ได้รับทุน "ทุนหนุดหนุนการวิจัย" ตามโคงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 1 Share


ขอแสดงความยินดีกับทีม Blueswan Team

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ แสดงความยินดีกับตัวแทนทีม BLUESWAN นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้แก่...

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 13 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาศได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 59 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2566 56 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนายไกรฤกษ์ สกุลพุฒินาท นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ กับรางวัลการแข่งขัน A-MATH

จากการแข่งขัน A-MATH OPEN การแข่งขันรายการ เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 2 1,085 Share

มีต่อ

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 กลุ่มที่ 3

วันที่2ธ.ค.66 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ Module 2 “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)” สำหรับคุณครูในเขตพื้นที่จังหวัดตาก โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อให้คุณครูได้พัฒนาเข้าสู่กระบวนการดำเนินการจัดทำ วPA สำหรับกลุ่ม3 ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะจากคณะครุศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 37 Share


โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 กลุ่มที่ 1

วันที่2ธ.ค.66 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ Module 2 “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)” สำหรับคุณครูในเขตพื้นที่จังหวัดตาก โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อให้คุณครูได้พัฒนาเข้าสู่กระบวนการดำเนินการจัดทำ วPA สำหรับกลุ่ม1 ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก โดยมีทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะจากคณะครุศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 74 Share


โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 กลุ่มที่ 2

วันที่ 2 ธ.ค. 66 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 2 “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)” สำหรับคุณครูในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อให้คุณครูได้พัฒนาเข้าสู่กระบวนการดำเนินการจัดทำ วPA สำหรับกลุ่ม 2 ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะจากคณะครุศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 166 Share


ลอยกระทงราชภัฏ ปีประจำปี2566 "เวียนมาถึงวันคอย ลอยละล่องท่องราชภัฏ"

รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทงราชภัฏ ประจำปี 2566 "เวียนมาถึงวันคอย ลอยละล่องท่องราชภัฏ" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2566 116 Share


ต้อนรับคณะประเมินผู้ปฏิบัติการสอนจาก Gotoco

วันที่ 29 พฤศิกายน 2566 รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ต้อนรับคณะผู้ประเมินจาก Gotoco ที่เดินทางมาประเมินผู้ปฏิบัติการสอนชาวต่างชาติที่ทำการสอนภายในคณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 50 Share


โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 4 วันที่26พ.ย.66

กิจกรรมวันที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ของการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และเสริมสร้างความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ,ครูผู้ปิดทองหลังพระ ,แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูสู่การพัฒนาตนเอง และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้มนการจัดการเรียนรู้ โดยมีทีมคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคุณครูในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2566 183 Share


โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 4 วันที่ 25 พ.ย.66

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ภายใต้พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พร้อมปลูกฝังจิตวิญญาณความครู รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ ให้กับครูในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 194 คน ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและพบปะเพื่อนครู โดยมีอาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกรจัดอบรมในครั้งนี้ 

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 424 Share


กิจกรรมยกระดับการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการสอนและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับการเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนานวัตกรรม คณาจารย์ ครู ผู้บริหารและนักศึกษาครู ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ โดยรศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้บันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กทั้ง 12 โรงเรียน เพื่อสนองพระบรมราโชบาย และเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และครูสามารถจัดกิจกรรม Active Learning ได้ ซึ่งจะส่งผลให้การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาขึ้น พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูนัชนันท์ นครคง มาเป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอนซึ่งกันและกัน ให้กับโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในโรงเรียนของตนเอง

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 179 Share


งานลูกเสือ คณะครุศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ และอาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลศึกษา ในนามตัวแทนฝ่ายงานลูกเสือ คณะครุศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 135 Share


มีต่อ

รู้จักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อัปเดทใหม่ 2566 มี 3 ประเภท

ใบประกอบวิชาชีพครู เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากในการประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย และหลาย ๆ ประเทศ เราอัปเดทข้อมูลในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูกัน...

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 135 Share

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ PTRU Model

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เปิดโมเดลผลิตบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ หวังพัฒนาครูมืออาชีพ และจรรยาบรรณ นำนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2566 165 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร