การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567

          ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยสามารถกรอกประวัติตนเองจำนวน 6 ชุด พร้อมแผ่นศีดีหรือไปฟลชไดร์ฟ ไปยังสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2567 9 Share

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567

           สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ขอประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2567 14 Share

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2567

          ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2567 โดยสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567  ผ่าน OQ-Code ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567 21 Share

ขอเชิญร่วมโครงการ จังหวัดกกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ครั้งที่ 8

          ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ขอเชิญร่วมโครงการ จังหวัดกกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ครั้งที่ 8 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567  เวลา 07.15 น. ณ วัดเกาะรากเสียดนอก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 39 Share

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16

           สมาคมผู้ปกครองและครูดอนบอสโก กรุงเทพ   เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16 ในวันอาทิตย์ที่ 9  มิถุนายน 2567  ณ สวนหลวง ร.9 (ฝั่งประตูดาวเรือง) โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤษภาคม 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 30 Share

แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

           สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ดังรายละเอียดที่ปรากฎตามเอกสารนี้

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 45 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 13

           มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 13 เรื่องหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวปฏิบัติในการเขัยนขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยสามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 54 Share

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

            สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2567 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 37 Share

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรม EDC Pitching Season 2 ประจำปี 2567

             สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรม EDC Pitching Season 2 ประจำปี 2567  หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 47 Share

มีต่อ

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบ MOOC วันที่ 7 พ.ค. 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบ MOOC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 (รูปแบบออนไซต์) ณ ห้องประชุมชั้นสอง คณะครุศาสตร์ สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฯ คลิก! https://bit.ly/44qEwCe

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 151 Share

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการTRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร ? และเทคนิคการยกร่างสิทธิบัตรเชิงรุก

           หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร ? และเทคนิคการยกร่างสิทธิบัตรเชิงรุก” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และการร่างคำขอรับสิทธิบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักวิจัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกาซะลอง ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ หากบุคลากรท่านใดสนใจ สามารถลงท ะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://citly.me/rw9n1 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 40 Share

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567

          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 จำนวน 5 รางวัล โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อมูลที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 88 Share

ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ 2025-2026 FLTA

           สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ 2025-2026 FLTA ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (ตามเวลาประเทศไทย)

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 79 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคเขียนคู่มือปฎิบัติงานจากงานประจำ

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคเขียนคู่มือปฎิบัติงานจากงานประจำ ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM โดยสามารลงทะเบียได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2567 ตามช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 92 Share

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

         สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ.2567  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2567 

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 103 Share

ขอประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ AI Science Space ในงานวิจัยและการจัดการเรียนรู้” ขึ้น โดยวิทยากร ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สถวรรณราช ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 110 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2567

           สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมตามที่กำหนด และช่วงระยะเวลาการอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้ด้วยตนเองผ่านทาง QR Code ท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 108 Share

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์นวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์นวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถส่งบทความเพื่อเข้าร่วมได้ทางช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2567 147 Share

มีต่อ

กำหนดการให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) กำหนดการให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2567 106 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนัดศึกษาที่ได้รับทุน "ทุนหนุดหนุนการวิจัย" ตามโคงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 1 173 Share


คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566  ประเภท "นักบริหารภาครัฐ" 

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 1 19,384 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565

ประกอบด้วย ดร.ยุทธนา  พันธ์มี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ศรีแก้ว และดร.ภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 1 1,511 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ และอ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม ได้รับรางวัลผลงานดีมาก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 21 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2566 2 296 Share

มีต่อ

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกาษาที่ได้รับ "ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม"

สร้างสรรค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยงแก่เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ Sandbox Project ปี 2 ภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักงานเครือข่ายองการค์งดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 1 178 Share


ขอแสดงความยินดีกับทีม Blueswan Team

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ แสดงความยินดีกับตัวแทนทีม BLUESWAN นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้แก่...

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 1 177 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาศได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 1 194 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2566 1 246 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนายไกรฤกษ์ สกุลพุฒินาท นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ กับรางวัลการแข่งขัน A-MATH

จากการแข่งขัน A-MATH OPEN การแข่งขันรายการ เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 3 1,254 Share

มีต่อ

กิจกรรมการบรรยาย Case Study การศึกษารายกรณี

วันที่ 14 พ.ค.2567 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  จัดกิจกรรมการบรรยาย Case Study การศึกษารายกรณี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมตัวก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาีพครูในสถานศึกษา และฝึกการเขียน และการศึกษารายกรณีสำหรับนักเรียน โดยมี ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว  เป็นวิทยากรในการบรรยาย

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567 286 Share


พิธีมอบศิษย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  จัดพิธีมอบศิษย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง ที่เดินทางมารับนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2567 405 Share


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พ.ค.2567 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องงานวิจัยในชั้นเรียน โดย ดร.ภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม  เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการเขียนงานวิจัย การเขียนโครงสร้างรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2567 2 309 Share


KM ด้านการเรียนการสอน

วันที่ 13 พ.ค. 2567 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โดยอาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด  จัดกิจกรรม KM ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต ในหัวข้อ "การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)"  ซึ่งมีตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหลักสูตรในการใช้แนวทาง PLC ซึ่งถือเป็นกระบวนการทำงานเชิงคุณภาพ บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2567 67 Share


กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566-2570 คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566-2570 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2568) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกำหนดโครงการ และกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2567 145 Share


กิจกรรม Social Enterprise ทดลองใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นายพรหมธร พูลสุข นักกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม Social Enterprise 1 ทดลองใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม ณ หมู่ที่ 2 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2567 

เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2567 103 Share


การสรุปกิจกรรมและนำเสนอผลงานของครูโรเงรียนตำรวจตระเวนชายแดน และพิธีปิดกิจกรรมการอบรม

กิจกรรมวันที่ 3 พ.ค.2567 สำหรับการจัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2567 โดยให้ครูประจำกลุ่มแต่ละรายวิชาได้นำเสนอผลงาน และสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม โดยมีทีมวิทยากรประจำกลุ่มคอยให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ  และสำหรับพิธีปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34 จ.ตาก มาเป็นประธานกล่าวในพิธีปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤษภาคม 2567 143 Share


การอบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 2 พ.ค.25667 ทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ มรภ.กพ.แม่สอด โดยการบูรณาการศิลปะกับรายวิชาต่างๆ เพื่อให้คุณครูได้นำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน เพื่อให้เกิดความนใจกับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ดังนี้ ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย และผศ.เกรียงไกร กันตีมูล วิชาสังคมศึกษา, ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช และอ.ธารณา สุวรรณเจริญ วิชาภาษาอังกฤษ, อ.กษมา สุรเดชา และครูธีระนัย กลิ่นจันทร์ วิชาภาษาไทย ,อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ และอ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก การผลิตสื่อเพื่อครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และดร.สรวิชญ์ เรือนแก้ว ผอ.รร.รวมไทยพัฒนา 1 พร้อมด้วยทีม ครูมนัสวิชญ์ ศรีเมือง และครูนภัสวรรณ คะอังกุ การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับครูใหญ่

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤษภาคม 2567 188 Share


วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะครุศาสตร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ บุคลากรและผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมงานเสวนา "เล่าสู่กันฟัง-ชากังราว" กับเรื่องราวการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเตรียมการเลือก สว.67

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 1,111 Share


มีต่อ

รู้จักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อัปเดทใหม่ 2566 มี 3 ประเภท

ใบประกอบวิชาชีพครู เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากในการประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย และหลาย ๆ ประเทศ เราอัปเดทข้อมูลในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูกัน...

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 1 293 Share

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ PTRU Model

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เปิดโมเดลผลิตบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ หวังพัฒนาครูมืออาชีพ และจรรยาบรรณ นำนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2566 1 692 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร