ราตรีสีฟ้า

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567 2 Share


ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE9 th Internationnal STEM Education Conference 2024

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE9 th Internationnal STEM Education Conference 2024 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน หากบุคลากรท่านใดสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังเอกสารที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 24 Share

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Prliminary Research 2567

          มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Prliminary Research 2567 โดยนักวิจัยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ QR Code ที่แนบมานี้ โดยสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 

เผยแพร่เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 10 Share

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล

           มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคล ผู้สร้างสรรค์  อนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย โดยสามารถเสนอชื่อได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 8 Share

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล

           มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคล ผู้สร้างสรรค์  อนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย โดยสามารถเสนอชื่อได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 7 Share

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล

           มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคล ผู้สร้างสรรค์  อนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย โดยสามารถเสนอชื่อได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 9 Share

การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่10 ประจำปีการศึกษา 2566

           สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่10 ประจำปีการศึกษา 2566 "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น" ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ. ตาก โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ตามช่องทางที่แนบมานี้ 

เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567 23 Share

ประชาสัมพันธ์การทำประกันอุบัติการณ์เดินทางเพื่อเข้าค่าย สัมมนา ทัศนศึกษา ฯลฯ

            กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 กับบริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด(มหาชน) อยู่เดิมแล้วนั้น โดยบริษัท เมืองไทย
ประกันภัยจำกัด(มหาชน) ได้เสนอข้อมูลการทำประกันอุบัติการณ์เดินทางเพื่อเข้าค่าย สัมมนา ทัศนศึกษา ฯลฯให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยในราคาเท่ากัน หากท่านใดสนใจสามาถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  086-6442000 และ 086-4418848

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 27 Share

โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

          กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)  โดยสามารถส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2567 และสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2567 27 Share

มีต่อ

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

         สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ.2567  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2567 

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 18 Share

ขอประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ AI Science Space ในงานวิจัยและการจัดการเรียนรู้” ขึ้น โดยวิทยากร ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สถวรรณราช ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 21 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2567

           สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมตามที่กำหนด และช่วงระยะเวลาการอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้ด้วยตนเองผ่านทาง QR Code ท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 22 Share

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์นวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์นวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถส่งบทความเพื่อเข้าร่วมได้ทางช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2567 32 Share

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม "พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ" (The 4th National and the 14th International Conference
on Arts and Culture : Soft Power – Arts and Culture in Creative Economy) ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567  โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567  โดยสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆได้ตาม QR Code ที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2566 1 62 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และ โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และ โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถศึกษาโครงการและสมัครได้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2566 1 102 Share

ประชาสัมพันธ์คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ 1 ผ่านทางทำงเว็บไซต์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.kpru.ac.th/ap/irg/ ภานในวันที่ 5 ธันวาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 1 81 Share

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม)

             สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียด ตาม QR Code ที่แนบมานี้  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 1 87 Share

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 ภายใต้กรอบแนวคิด “ขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 22 มีนาคม 2567  หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 1 76 Share

มีต่อ

กำหนดการให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) กำหนดการให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2567 25 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนัดศึกษาที่ได้รับทุน "ทุนหนุดหนุนการวิจัย" ตามโคงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 1 71 Share


คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566  ประเภท "นักบริหารภาครัฐ" 

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 1 12,686 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565

ประกอบด้วย ดร.ยุทธนา  พันธ์มี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ศรีแก้ว และดร.ภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 1 1,397 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ และอ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม ได้รับรางวัลผลงานดีมาก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 21 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2566 2 209 Share

มีต่อ

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกาษาที่ได้รับ "ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม"

สร้างสรรค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยงแก่เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ Sandbox Project ปี 2 ภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักงานเครือข่ายองการค์งดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 1 58 Share


ขอแสดงความยินดีกับทีม Blueswan Team

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ แสดงความยินดีกับตัวแทนทีม BLUESWAN นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้แก่...

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 1 93 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาศได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 1 111 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2566 1 129 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนายไกรฤกษ์ สกุลพุฒินาท นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ กับรางวัลการแข่งขัน A-MATH

จากการแข่งขัน A-MATH OPEN การแข่งขันรายการ เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 3 1,152 Share

มีต่อ

ค่ายเรียนรู้ภาษา หรรษากับวัฒนธรรมจีนสู่ศตวรรษที่ 21

รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการบูรณาการศึกษาภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาการจัดค่ายภาษาจีน "ค่ายเรียนรู้ภาษา หรรษากับวัฒนธรรมจีนสู่ศตวรรษที่ 21" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 โดยมี ดร.เทพกาญจนา เทพแก้ว ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  และมีโรงเรียนมัธยมในเขต จ.กำแพงเพชร เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร , โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม , โรงเรียนวัชรวิทยา , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ , โรงเรียนชากังราววิยา , โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ และโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยกิจกรรมได้แบ่งเป็นฐานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวของจีน รวมไปถึงร่วมกันตอบคำถามเพื่อทดสอบความสามารถด้านภาษาจีนอีกด้วย

เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567 95 Share


มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติ

รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวขอบคุณและร่วมมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ต่างชาติจาก Gotoco ที่ได้มาร่วมสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567 35 Share


การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้วที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้วที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ , ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ , ผศ.อมรา ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายประกันและคุณภาพการศึกษา ,  ผศ.ศุภรดา สุขประเสริฐ , ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ , ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ ตัวแทนคณาจารย์ และดร.รังสรรค์ เกิดศรี รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กรรมการผู้ทรงภายนอก

เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567 50 Share


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ”การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น“ ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา“ ครั้งที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

”การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น“ 

ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา“ ครั้งที่ 6 : นวัตกรรมราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ได้แก่ นายธนวัฒน์ มานา และนางสาวอารียา คีรีไพสิฐ 

ครูพี่เลี้ยง : นางสาวนพรัตน์ โพธิ์พฤกษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว

ผลงานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช

เผยแพร่เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567 109 Share

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา“ ครั้งที่ 6 : นวัตกรรมราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา“ ครั้งที่ 6 : นวัตกรรมราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ และคณะอาจารย์ โดยมีนักศึกษาผู้นำเสนอผลงาน (โปสเตอร์) ได้แก่

นางสาวชลธิชา ช่อชั้น นางสาวณัฐวดี เกตุวงค์ นางสาวพิมพ์วดี สัจจะคีรี นางสาวกาญจนา พันธ์กุล นายวิชญภาส น้อยเกิด นายธนดล ผลสอน และนักศึกษาผู้นำเสนอผลงานวิจัย (Online) รวมกว่า 30 ผลงาน

เผยแพร่เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567 87 Share


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียนโครงการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียนโครงการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียน การจัดการเรียนรู้แบบช่วงชั้น ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ได้นำแผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครุศาสตร์ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับชั้นเรียนของตนเอง โดยในการนี้ได้มีตัวแทนของโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผอ.รร.สาธิตวัดพระบรมธาตุ , คุณครูมนพ เดชะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รร.บ้านหนองแดน สาขาโละโคะ , คุณครูรุ่งเจริญ จิตน์สนธิ ครูผู้ช่วยรร.ห้วยใหญ่ยางงาม และด.ต.หญิงวิไล ธนวิภาศรี ครูใหญ่ศกร.ตชด.บ้านห้วยสลุง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ร่วมแลกเปลี่ยนกับ ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ พร้อมกับให้คำแนะนำการสอนนักเรียนกับน้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2567 176 Share


กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่จบการศึกษา โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร พร้อมกับกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักเรียน และผศ.ดร.วรพรรณ ขาวประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 18 คน 

เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2567 176 Share


การเสวนาเผยแพร่การเรียนรู้ถอดบทเรียนโครงการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก

คณะครุศาสตร์ จัดการเสวนาเผยแพร่การเรียนรู้ถอดบทเรียนโครงการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะครุศาสตร์ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ , โรงเรียนบ้านโนนม่วง , โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง , โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร , โรงเรียนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) , โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง , โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา , โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม , โรงเรียนบ้านสุขสำราญ , โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาโละโคะ จ.กำแพงเพชร และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนห้วยสลุง อ.แม่ระมาด จ.ตาก  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน และยังมีการจัดการเสวนาเผยแพร่การเรียนรู้การถอดบทเรียนและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นฐาน (Music Base Learning) โดยวิทยากรครูเคียง ชำนิ ครูขวัญศิษย์จากมูลนิธิเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี2564 ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ร่วมกับผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2567 252 Share


บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ2

บรรยากาศการคัดเลือกและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ 2 (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ คณะครุศาสตร์ 

เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2567 223 Share


มีต่อ

รู้จักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อัปเดทใหม่ 2566 มี 3 ประเภท

ใบประกอบวิชาชีพครู เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากในการประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย และหลาย ๆ ประเทศ เราอัปเดทข้อมูลในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูกัน...

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 1 200 Share

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ PTRU Model

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เปิดโมเดลผลิตบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ หวังพัฒนาครูมืออาชีพ และจรรยาบรรณ นำนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2566 1 347 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร