ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความร่วมมือ ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 14 มิถุนายน 2567 5 Share

ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ทางช่องทางที่แนบมานี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 14 มิถุนายน 2567 5 Share

นิทรรศการพิเศษ ภาพถ่ายแห่งเมืองกำแพงเพชร

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร  ประชาสัมพันธ์นิทรรศการพิเศษ ภาพถ่ายแห่งเมืองกำแพงเพชร  ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567 ณ อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 4 มิถุนายน 2567 25 Share

การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

            ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ จัดจำหน่ายในราคา 300 บาท ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2567 38 Share

การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2566-2567

           ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  เปิดรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2566-2567  โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 23 กรกฎาคม 2567 ดังรายละเอียดที่ปรากฎแนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2567 31 Share

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567

          โรงพยาบาลกำแพงเพชร  ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567  โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผ่านทางช่องทาง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 44 Share

ขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสา GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 2567

           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสา GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 2567  หากนักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 28 Share

ประชาสัมพันธ์การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจับแห่งชาติ วช.

          สำนักงานวิจัยแห่งชาติ  ประชาสัมพันธ์การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. ประจำปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open house 2024 ) และการเปิดรับข้อเสนองานวิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2568 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 35 Share

เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึษา เข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ประจำปี 2567

                 สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึษา เข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ จ่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร และ อาชีพอิสระอุ่นใจ ให้ประกันสังคมมาตรา 40 ดูแล ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 230,000 บาท โดยสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2567 

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 35 Share

มีต่อ

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบ MOOC วันที่ 7 พ.ค. 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบ MOOC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 (รูปแบบออนไซต์) ณ ห้องประชุมชั้นสอง คณะครุศาสตร์ สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฯ คลิก! https://bit.ly/44qEwCe

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 2 202 Share

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการTRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร ? และเทคนิคการยกร่างสิทธิบัตรเชิงรุก

           หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร ? และเทคนิคการยกร่างสิทธิบัตรเชิงรุก” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และการร่างคำขอรับสิทธิบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักวิจัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกาซะลอง ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ หากบุคลากรท่านใดสนใจ สามารถลงท ะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://citly.me/rw9n1 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 2 56 Share

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567

          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 จำนวน 5 รางวัล โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อมูลที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 2 107 Share

ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ 2025-2026 FLTA

           สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ 2025-2026 FLTA ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (ตามเวลาประเทศไทย)

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 2 97 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคเขียนคู่มือปฎิบัติงานจากงานประจำ

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคเขียนคู่มือปฎิบัติงานจากงานประจำ ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM โดยสามารลงทะเบียได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2567 ตามช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 2 103 Share

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

         สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ.2567  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2567 

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 2 122 Share

ขอประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ AI Science Space ในงานวิจัยและการจัดการเรียนรู้” ขึ้น โดยวิทยากร ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สถวรรณราช ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 2 129 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2567

           สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมตามที่กำหนด และช่วงระยะเวลาการอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้ด้วยตนเองผ่านทาง QR Code ท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 2 121 Share

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์นวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์นวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถส่งบทความเพื่อเข้าร่วมได้ทางช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2567 2 171 Share

มีต่อ

ขอเชิญร่วมงาน รวมใจใส่เสื้อเหลือง เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

          มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี    ขอเชิญร่วมงาน รวมใจใส่เสื้อเหลือง เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 14 มิถุนายน 2567 6 Share

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop อาชีพที่ 2 KPRU2Career

         สำนักบริการวิชาการและกำรจัดหารายได้  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop อาชีพที่ 2 KPRU2Career ในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งอาชีพที่นักศึกษามีความต้องการมาก 3 ลำดับแรกประกอบด้วย 1) ทำเบเกอรี่ 2) เพ้นท์เล็บ และ 3) บาริสต้า ท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2567 11 Share

กำหนดการให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) กำหนดการให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2567 2 117 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนัดศึกษาที่ได้รับทุน "ทุนหนุดหนุนการวิจัย" ตามโคงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 2 192 Share


คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566  ประเภท "นักบริหารภาครัฐ" 

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 2 21,357 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565

ประกอบด้วย ดร.ยุทธนา  พันธ์มี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ศรีแก้ว และดร.ภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 2 1,534 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ และอ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม ได้รับรางวัลผลงานดีมาก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 21 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2566 2 311 Share

มีต่อ

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกาษาที่ได้รับ "ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม"

สร้างสรรค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยงแก่เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ Sandbox Project ปี 2 ภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักงานเครือข่ายองการค์งดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 2 205 Share


ขอแสดงความยินดีกับทีม Blueswan Team

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ แสดงความยินดีกับตัวแทนทีม BLUESWAN นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้แก่...

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 2 192 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาศได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 2 209 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2566 2 270 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนายไกรฤกษ์ สกุลพุฒินาท นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ กับรางวัลการแข่งขัน A-MATH

จากการแข่งขัน A-MATH OPEN การแข่งขันรายการ เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 2 1,272 Share

มีต่อ

กีฬาสานสัมพันธ์บริหารการศึกษา ครั้งที่ 4

วันที่ 15 มิถุนายน 2567  สาขาการบริหารนักศึกษา โดยนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์บริหารการศึกษา ครั้งที่ 4 โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ประธานสาขาการบริหารการศึกษา ซึ่งกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ได้เล่นกีฬาร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีกันภายในหมู่คณะ 

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2567 86 Share


กิจกรรมอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์  จัดกิจกรรมอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวให้โอวาทและพบปะพูดคุยกับนักศึกษา และมี ผศ.ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาและผอ.รร.อนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร  เป็นวิทยากรให้แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และเพื่อให้นักศึกษามีเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2567 102 Share


สัมมนาวิชาการ "“ความท้าทายการบริหารจัดการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption: ทิศทางและนโยบายใหม่ และกิจกรรมบริหารสัมพันธ์"

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “ความท้าทายการบริหารจัดการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption: ทิศทางและนโยบายใหม่ และกิจกรรมบริหารสัมพันธ์" ขึ้น ณ ห้องประชุมครุร่สมสัก 2 โดยมี ท่านสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ และกล่าวบรรยายพิเศษ  และมี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับรมต.ช่วยฯและกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดการเสวนาโดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ท่านสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และท่านดร.บัญชา ปลื้มอารมย์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ นอกจากนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรสำหรับศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการบริหารการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 23 ท่าน

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2567 77 Share


กิจกรรมพบนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชาภาษาจีน

โปรแกรมวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมพบนักศึกษาใหม่ โดยมี ดร.เทพกาญจนา เทพแก้ว ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขา กล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมกับแนะนำอาจารย์ และแนะนำแผนการเรียนให้กับนักศึกษาได้ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนของตนเองให้ประสบความสำเร็จ

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2567 69 Share


กิจกรรมทวนผลสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมทวนผลสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มคอ.5 ครั้งที่2/2566 และมคอ.3 ครั้งที่1/2567 ของโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง เป็นประธาน, ผศ.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ รองประธาน และผศ.พัชรา ม่วงกาาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมด้วยคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2567 60 Share


ประชุมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาชีพครู อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรป.ครู

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดี ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาชีพครู ซึ่งในปีการศึกษา 2567 จะมีการปรับกลยุทธ์การสอน เนื้อหาสาระแต่ละรายวิชา ในหมวดวิชาชีพครู ให้ตรงกัน และให้ครอบคลุมกับคำอธิบายของรายวิชาที่พัฒนาขึ้นโดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏแห่งประเทศไทย และสำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรป.ครู  ก็เข้าสู่การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันที่ 15-16 มิ.ย. 67 นี้

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2567 73 Share


ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาพลศึกษา

เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2567 โปรแกรมวิชาพลศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์โปรแกรมวิชาพลศึกษา ร่วมต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้องสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมกันนี้ยังได้มีการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จัก เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสะดวกในระหว่างการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2567 79 Share


First Start เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน English Program

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมFirst Start เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักอาจารย์ในโปรแกรม ,สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบโบว์เพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2567 86 Share


อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา CLOS และแนวคิดการนำ CLOS สู่การปฏิบัติ

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา CLOS และแนวคิดการนำ CLOS สู่การปฏิบัติ ให้กับคณาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  โดยมี ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2567 82 Share


มีต่อ

รู้จักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อัปเดทใหม่ 2566 มี 3 ประเภท

ใบประกอบวิชาชีพครู เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากในการประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย และหลาย ๆ ประเทศ เราอัปเดทข้อมูลในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูกัน...

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 2 311 Share

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ PTRU Model

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เปิดโมเดลผลิตบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ หวังพัฒนาครูมืออาชีพ และจรรยาบรรณ นำนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2566 2 830 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร