ประวัติความเป็นมา

เผยแพร่เมื่อ 03-09-2017 ผู้ชม 2,028

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

คณะครุศาสตร์ เดิมมีชื่อว่าคณะวิชาครุศาสตร์ เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูกำแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 มีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับมาใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 ประกาศให้กรมการฝึกหัดครู โดยวิทยาลัยครูมีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ คณะวิชาครุศาสตร์ จึงสามารถผลิตครูระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2528 มีการประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูกำแพงเพชร เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2528 จึงเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชา ครุศาสตร์  มาเป็น  คณะครุศาสตร์

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู คณะครุศาสตร์จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรละประกาศกระทรวงศึกษาธิการำให้คณะครุศาสตร์สามารถจัดการเรียนการสอนสูงกว่าปริญญาตรีและเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารจาก “หัวหน้าคณะ” เป็นตำแหน่ง “คณบดี”ก่อนการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานในคณะเป็นโปรแกรมวิชา คณะครุศาสตร์มีทั้งหมด 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวภาควิชาอนุบาลศึกษา ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาทดสอบและวิจัย ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และ 2 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ศึกษา ศูนย์เด็กปฐมวัย

ปีการศึกษา 2541 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามนโยบายการประกันคุณภาพของสถาบันราชภัฏ และเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ

ปีการศึกษา 2544 คณะครุศาสตร์จัดการบริหารแบบโปรแกรมวิชา 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา และมีศูนย์เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ส่งเสริมนโยบายการฝึกหัดครูและประกันคุณภาพการศึกษา 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เด็กปฐมวัย ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ (โปรแกรมวิชาพลศึกษาดำเนินการร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา) และศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

ปีการศึกษา 2545 คณะครุศาสตร์ยังคงจัดการบริหารเหมือนในปีการศึกษา 2544

ปีการศึกษา 2546 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ย้ายมาสังกัดคณะครุศาสตร์ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ต่ยังคงได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาเอก การพัฒนาวิชาชีพจากโปรแกรมวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2547 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายมาสังกัดคณะครุศาสตร์ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ผลิตบัณฑิตโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) เป็นรุ่นแรก มีนักศึกษาในโครงการจำนวน 39 คน ได้แก่โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิลปกรรม (ดนตรี) นอกจากนั้นปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภายในให้มีความเหมาะสม คณะครุศาสตร์จัดกลุ่มโปรแกรมวิชาเป็น 3 กลุ่ม สังกัดในภาควิชาดังนี้ ภาควิชาการศึกษาพื้นฐาน และเทคนิคการศึกษา มีโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การบริหารการศึกษา การศึกษาพิเศษ พลศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษาสังคมศาสตร์ มีโปรแกรมวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ ศิลปกรรม(กลุ่มดนตรี) ศิลปกรรม (กลุ่มทัศนศิลป์) ภาควิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ มีโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นต้น

ปีการศึกษา 2548 คณะครุศาสตร์เปิดสอนโปรแกรมการศึกษาพิเศษและเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษรับดูแลเด็กพิเศษออทิสติกและเด็กปัญญาอ่อนในระยะแรกมีเด็กพิเศษ จำนวน 8 คน

ปีการศึกษา 2549 ศูนย์เด็กปฐมวัยเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรรับนักเรียน ในระดับก่อนอนุบาลและอนุบาล 1

ปีการศึกษา 2551 คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรผ่านการรับรองจากคุรุสภาเมื่อปี พ.ศ. 2551 จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546) รับรองเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) รับรองเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รับรองเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) รับรองเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน รับรองเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ทั้งนี้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีมติรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดและรับรองอัตราเงินเดือน 8,700 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้าย พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และในปีการศึกษา 2551 นักศึกษาโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) สำเร็จการศึกษา ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู ร้อยละ 100 (38 คนลาออกจากโครงการ 1 คน เนื่องจากปัญหาสุขภาพ)

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=127