โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู

เผยแพร่เมื่อ 08-09-2017 ผู้ชม 3,227

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศษฐศิลป์)  มีนโยบายกำหนดกรอบวงเงินให้ครู
บุคลากร เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล คนละ 10,000 บาท โดยเลือกการพัฒนาจากกจิกรรมหรือโครงการที่ผ่านการ
รับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา โดยสถาบันคุรุพัฒนาได้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นั้น 

                 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดส่งหลักสูตรและผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา จำนวน 9 หลักสูตร 
ประกอบด้วย 

ที่
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
โปรแกรมวิชารับผิดชอบ
สังกัดคณะครุศาสตร์
1
60992690
หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla การประถมศึกษา
2
60000166
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น หลักสูตรและการสอน
3
60000167
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ขั้นสูง หลักสูตรและการสอน
4
60004004
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศึกษา
5
60005036
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ การประถมศึกษา
6
60010041
การเขียนรายงานนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย คณิตศาสตร์
7
60010122
การพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการสอน
8
60202014
นวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์กับการวิจัยแบบผสานวิธี คณิตศาสตร์
9
60412003
การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=187