งบประมาณ บ.กศ.

เผยแพร่เมื่อ 15-12-2017 ผู้ชม 756

โรงเรียนอนุบานราชภัฏกำแพงเพชร

บริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

รองกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงสิลปวัฒนธรรม

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและให้บริการแก่ศิษย์เก่า

รองบริหาร

บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

 บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมภิบาล

ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์

รองประกันคุณภาพการศึกษา

เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุครูสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 รองวิจัย

การจัดการความรู้  จากงานวิชาการสู่การวิจัย

พัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา

รองวิชาการ

เสริมสร้างความสามารถอังกฤษนักศึกษาครู

พัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

พัฒนาบัณฑิตคณิตศาสตร์

พัฒนาบุคลากรคณิตศาสตร์

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนการสอนฯ

ค่ายคอมพิวเตอร์

ซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

โปรแกรมพลศึกษา

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพพลศึกษา

 โปรแกรมวิชาภาษาไทย

เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561

เสริมสร้างทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ

วันเชิดชูวรรณคดีเอกของไทย

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

โปรแกรมวิชาภาษาจีน

เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาโปรแกรรมวิชาภาษาจีน

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

พัฒนาความสามารถครูภาษาอังกฤษ

วันคริสต์มาสและวันปีใหม่

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

พัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเป็นครู

ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู  เรียนรู้นอกสถานที่ 

 

เอกสารประกอบ

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=232