เผยแพร่เมื่อ 03-01-2018 ผู้ชม 464

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  จัดการอมรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2  ชั้น 3  อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา  โดยมีรศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5711210 และ 5711211 เข้าร่วมเพื่อรับฟังและเรียนรู้วิธีการใช้กล้อง

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=240