พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16-03-2018 ผู้ชม 366

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
       วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ,มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (2560-2579) ทั้งนี้รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บรรยายสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างตรงเป้าหมาย โดยใช้องค์ความรู้และศักยภาพแห่งการพัฒนา ในการสร้างบัณฑิตคุณภาพและครูคุณภาพ ให้แก่สังคม ตามแนวพระราโชบายสืบไป
       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายจำนวน 6 ตำบลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีแผนการดำเนินงานส่งเสริมต่อเนื่องเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ “ชุมชนราชภัฏพัฒนา” เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย อาทิ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ , ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตร และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป “กล้วย” นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้กำหนดชุมชนที่พัฒนาต่อเนื่องก่อนและหลังพระราโชบาย ได้แก่ ชุมชนหนองหลวง อำเภอลานกระบือ โดยมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ให้ความรู้ สนับสนุนด้านการตลาด และบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ การจัดตั้งกลุ่มข้าวปลอดภัย เป็นต้น
ด้านการผลิตและพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการบูรณาการหลักสูตรสู่การพัฒนาชุมชน (Service Learning) ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในและต่างประเทศ กิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ และบำเพ็ญประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน 24 แห่ง การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบจำนวน 3 แห่ง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U School Mentoring) เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดยคณะครุศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดเป้าหมายร่วมกัน จังหวัดกำแพงเพชร เป้าหมาย 40 แห่ง จังหวัดตาก เป้าหมาย 20 แห่ง รวมทั้งสิ้น 60 แห่ง) เป็นต้น
       พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษ แก่นายสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=250