วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุมร่มสัก 1 (ชั้น 2) อาคารคณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2018 ผู้ชม 349

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุมร่มสัก 1 (ชั้น 2) อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชุวระนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ นักศึกษาวิชาชีพครูที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และครูพี่เลี้ยง ร่วมกันสร้าง นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย แล้วนําผลงานมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้สามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป สำหรับงานนี้ มีกลุ่มสาขาวิชาที่ร่วมนําเสนอผลงานวิจัยทั้งหมด 12 กลุ่มสาขาวิชา โดยมีผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งหมด 139 ผลงานโดยแบ่งออกเป็นผลงานทางวิชาการประเภท Poster จำนวน 90 ผลงาน และ Oral Presentation จำนวน 49 ผลงาน

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=253