คู่มือปฏิบัติงานสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ 30-04-2018 ผู้ชม 581

คู่มือปฏิบัติงาน งานธุรการ

คู่มือปฏิบัติงาน งานการให้บริการโสตทัศนูปหรณ์

คู่มือปฏิบัติงาน งานการเงิน

คู่มือปฏิบัติงาน งานศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ 

คู่มือปฏิบัติงาน การรายงานผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

คู่มือปฏิบัติงาน งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

คู่มือปฏิบัติงาน งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คู่มือปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คู่มือปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คู่มือปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 

 

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=257