ประกาศยกเลิก โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 26

เผยแพร่เมื่อ 30-04-2019 ผู้ชม 2,853

name_sumlast5name_sum1

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ข้อมูลดำเนินงาน
ประเภทการฝึกอบรม คู่มือ หลักสูตร ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนการฝึกอบรมฯทุกหลักสูตร (ส่งวันปฐมนิเทศกับวิทยากรประจำกลุ่ม)
1. วิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2.วิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
3. วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
4. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

การชำระเงิน

ประเภทการฝึกอบรม วิธีการชำระเงิน
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และผอ.,รอง ผอ.เชี่ยวชาญ ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชี 309-423437-8 ชื่อบัญชีนายธงชัย ช่อพฤกษา, นางพัทธนันท์ วงศ์วิชยุตม์,นายวชิระ วิชชุวรนันท์ ธนาคารกรุงเทพ สาขากำแพงเพชร และส่งหลักฐานการชำระเงินส่งโทรสาร (Fax ) หมายเลข 055-706518 หรือชำระเงินดัวยตนเองที่ฝ่ายการเงินอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 ประเภท วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และผอ.,รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ  ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)โดยโดยโอนเงินเข้าบัญชี 309-423437-8 ชื่อบัญชีนายธงชัย ช่อพฤกษา, นางพัทธนันท์ วงศ์วิชยุตม์,นายวชิระ วิชชุวรนันท์ ธนาคารกรุงเทพ สาขากำแพงเพชร และส่งหลักฐานการชำระเงินส่งโทรสาร (Fax ) หมายเลข 0-5570-6518 หรือชำระเงินดัวยตนเองที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ข้อมูลรายชื่อ (กรุณาตรวจสอบรายชื่อก่อนชำระเงิน)

ตรวจสอบรายชื่อ >>

สถานะการดำเนินงานname_sum

หลักสูตรที่เปิดอบรม รุ่นที่ วันที่จัดการอบรม รายชื่อ หมายเหตุ

1.ครูชำนาญการพิเศษ

2.ครูเชี่ยวชาญ

3.ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

4.ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 

26

8

7

7

 

วันที่ 23-26 เม.ย. 2562

-

-

-

 

-

-

-

 

 

หมายเหตุ

1. การเปิดการอบรมใน 1 รุ่น จะต้องมีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80 คน โดยเฉลี่ย เป็นกลุ่มๆละ 40 คน
และถ้าจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบอาจเลื่อนวันอบรมไปก่อน
2. ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์อบรมฯแต่ละท่านจากประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรดมาชำระค่าอบรมโดยด่วน!!!
3. รายชื่อแต่ละรุ่นจะพิจารณาลำดับจากการชำระค่าอบรม
4. เตรียมรูปข้าราชการ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ใบ เพื่อแนบประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทร.055-706555 ต่อ 2010 หรือ 084-6246951 (คุณมาริตา)  หรือ 088-2720216 (คุณวิราพัตร)

 

 

 

Tags : ประกาศรับสมัคร โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=258