มคอ.กลุ่มวิชาจิตวิทยา

เผยแพร่เมื่อ 04-05-2018 ผู้ชม 460

ปีการศึกษา 2560

มคอ3.

1.1263902  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 

2. จิตวิทยาส าหรับครู 

3. จิตวิทยาส าหรับครู 

4.1264110V  อาเซียนศึกษา 

5. 1001003  พฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน 

6. 1001003  พฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน 

7. 1052001  จิตวิทยาสาหรับครู 

8. จิตวิทยาส าหรับครู 

9. 1001003   พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 

10. จิตวิทยาส าหรับครู 

มคอ.5

1.จิตวิทยาสำหรับครู

2.จิตวิทยาสำหรับครู

3.1052001 จิตวิทยาสำหรับครู 

4.1263902  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 

5. 1052001 จิตวิทยาส าหรับครู 

6.1263902 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 

7.1052001 จิตวิทยาสำหรับครู 

 

 

เอกสารประกอบ

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=259