ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี2561

เผยแพร่เมื่อ 18-09-2018 ผู้ชม 282

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี2561 บุคคลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ได้แก่ ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว สาขาศิลปวัฒนธรรม อาจารย์อรทัย  บุญเที่ยง สาขาการศึกษาและวิชาการ  กลุ่มเด็กและเยาวชน ได้แก่ ลิเกนักศึกษาเพชรกรุ ครุศิลป์ สาขาศิลปวัฒนธรรม  เยาวชนดีเด่น ได้แก่ นางสาวหยาดพิรุณ  สุขทัย และนายกฤษฎา อินทะเสน นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย สาขาศิลปวัฒนธรรม

Tags : ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=281