คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ 20-02-2019 ผู้ชม 78

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือมีดังนี้
1.การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชายและหญิง
- นายวชิระ จันทร์อ่อน (รางวัลชมเชย)
- นางสาวสุทธิรัตน์ คำพาลักษณ์ (เข้าร่วมการแข่งขัน)

2.การแข่งขันร้องเพลงสากล (Singing Contest)
- นายรัชตะ แซ่ว่าง (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) 

3.การประกวดเขียนเรียงความ
- นางสาวจริยาพร รุ่งโรจน์ (เข้าร่วมการแข่งขัน)
- นางสาวศิริวรรณ วนารังสี (เข้าร่วมการแข่งขัน)

4.การประกวด “การพูดสุนทรพจน์” (ภาษาไทย) หัวข้อ “สร้างคนดีเสริชาติให้วัฒนา ด้วยวิชาแห่งครู”
- นางสาวณัฐพร ทองดี (เข้าร่วมการแข่งขัน)
- นายสหรัฐ หงษ์เวียงจันทร์ (เข้าร่วมการแข่งขัน)

5.การประกวดอ่านทำนองเสนาะ (อินทรวิเชียร์ฉันท์ 11)
- นายสุรวุธ วาจูอิน (เข้าร่วมการแข่งขัน)
- นายภัทพงษ์ แพงโตนด (เข้าร่วมการแข่งขัน)

6.การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
- นายทัตพงศ์ ขวัญวารี (เข้าร่วมการแข่งขัน)

7.การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
- นายเฉลิมศักดิ์ ยาสิทธิ์ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) 
- นางสาวจิรารัตน์ พุทธโต (เข้าร่วมการแข่งขัน) 

8. การประกวดการเล่านิทานภาษาอังกฤษ
- นางสาวสุกันยา ปาระวัติ (เข้าร่วมการแข่งขัน)
- นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสอน (เข้าร่วมการแข่งขัน)

9. โครงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
- นายพงศกร พวงทอง (รางวัลชมเชย)
- นางสาวพันธุ์พฤกษา แตงแก้ว (รางวัลชมเชย)
- นางสาวสุพัตรา แสนเปา (รางวัลชมเชย)

10.โครงการแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ประเภทเดี่ยว
- นางสาวศศินันท์ พันภู (เข้าร่วมการแข่งขัน)
ประเภททีมทีม
- นางสาวสุวิภา แสนใจกล้า (รางวัลชนะเลิศ)
- นายสุรศักดิ์ อุดมสุข (รางวัลชนะเลิศ)

11.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
- นางสาวอัจฉรา พุทธิมา (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) 
- นางสาววรรณลักษณ์ เนตรกล่ำ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)
- นายศิวะ ดิษฐธรรม (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)

12.การประกวดเล่านิทาน (ประเภททีม)
- ทีมเฉพาะเอกปฐมวัย
- นางสาวกรณิกา บัวบาง (เข้าร่วมการแข่งขัน)
- นางสาวนุสบา รักสงวน (เข้าร่วมการแข่งขัน)
- นางสาวรุ่งนภา มะโนราช (เข้าร่วมการแข่งขัน)
- ทีมเอกทั่วไป 
- นางสาวอัษฎาพร สายรุ้ง (เข้าร่วมการแข่งขัน) 
- นางสาวสริตา ภูริบริบูรณ์ (เข้าร่วมการแข่งขัน)
- นางสาวชนม์นิภา บุญเจ๊ก (เข้าร่วมการแข่งขัน)

13.การประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย (ประเภททีม)
- นางสาวธิดา สัตย์คำ (รางวัลชนะเลิศ)
- นางสาวยุวดี แก้วกันหา (รางวัลชนะเลิศ)
- นางสาวฐิติกานต์ นิพนธ์ (รางวัลชนะเลิศ)

14.การแข่งขันผลิตสื่อการเรียนการสอนไอซีทีสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นายอำนาจ นวลเปียน (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) 
- นายจิรพนธ์ ทองยิ้ม (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) 
- นายวันชัย บุรงค์ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)

15.การประกวดสื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภททีม)
- นางสาวสุราวัลย์ หงษ์ทอง (เข้าร่วมการแข่งขัน) 
- นางสาวเกวลิน แก้วกันยา (เข้าร่วมการแข่งขัน) 
- นางสาวรัชนิกา ทองสุพรรณ (เข้าร่วมการแข่งขัน)

16.การประกวดนวัตกรรมสังคมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- นายยศธน ศรีสุพรรณ (รางวัลชมเชย)
- นางสาวสุดารัตน์ ทองเอี่ยม (รางวัลชมเชย)
- นางสาวนัทชา อิ้งค์รัตน์ (รางวัลชมเชย)
- นางสาวจินต์จุฑา ล้วนผาลึก (รางวัลชมเชย)
- นางสาวนรินทร์ทิพย์ ก๋าต๊ะ (รางวัลชมเชย)

17.การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้
- นางสาวพรทิพย์ พุกปาน (รางวัลชมเชย)
- นางสาวจิราวรรณ คำพีระ (รางวัลชมเชย)
- นางสาววัชราภรณ์ รัตนะ (รางวัลชมเชย)
- นางสาวกัญญาภัทร จันทร์กันนา (รางวัลชมเชย)
- นายสมรักษ์ คงเจริญ (รางวัลชมเชย)

18.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
ภายใต้หัวข้อ “ราชภัฏกลมเกลียว หนึ่งเดียวสัมพันธ์”
ทีมที่ 1
- นางสาวนภัสวรรณ นิ่มสา (เข้าร่วมการแข่งขัน) 
- นางสาวพรรณทิพา มีสิน (เข้าร่วมการแข่งขัน) 
- นางสาวทรงพร วัฒนโฉมยง (เข้าร่วมการแข่งขัน) 
ทีมที่ 2
- นางสาวปณัฐดา คำสุวรรณ (เข้าร่วมการแข่งขัน) 
- นางสาวณิชารี เพียรกิจกรรม (เข้าร่วมการแข่งขัน) 
- นายวุฒิพันธ์ เทศคลัง (เข้าร่วมการแข่งขัน)

19.การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน
- นางสาวนันทกร ศรีเริงหล้า (รางวัลชมเชย)

20.การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
- นางสาวอาทิตยา อูดอั้ว (เข้าร่วมการแข่งขัน)
- นางสาวนริศรา หะขุนทด (เข้าร่วมการแข่งขัน)

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=290