วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ได้จัดการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.4 ปี) ณ ห้องคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีท่าน ดร. บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ (รองเลขาธิการคุุรุสภา) ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ 03-03-2019 ผู้ชม 80

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ได้จัดการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.4 ปี) ณ ห้องคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีท่าน ดร. บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ (รองเลขาธิการคุุรุสภา) ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และท่านรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งหลังจากการบรรยายพิเศษแล้วได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร โดยแบ่งแยกตามโปรแกรมวิชาในช่วงภาคบ่าย

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=291