โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการตรวจประเมินภายใน ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เผยแพร่เมื่อ 08-03-2019 ผู้ชม 65

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการตรวจประเมินภายใน ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้รับการตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสินใจประเมิน มีการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง หลักฐานอิงต่างๆ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ นายสมหมาย ศรีเมฆ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลางสางสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประธานคณะกรรมการ, นายชัชวาลย์ ทองกรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 รองประธานกรรมการ, และดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวัดและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการ

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=293