เอกสารเผยแพร่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ลำดับ วันที่ เอกสาร ผู้จัดทำ ขนาดไฟล์ สถิติ

การสร้างสมรรถนะ2019

1 2019-06-29 15:32:15 สร้างสมรรถนะครูไทย วชิระ วิชชุวรนันท์ 3.58 MB 4

2018

1 2018-08-19 11:21:47 การอ้างอิงแบบAPA คณะครุศาสตร์ 140.37 KB 185
2 2018-10-08 14:01:01 แบบฟอร์มบันทึกประจำตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 626.61 KB 763

2018การวิเคราะห์ข้อมูล

1 2018-08-05 10:16:10 exel ประสิทธิภาพE1_E2การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 40 KB 177
2 2018-08-05 10:15:13 exel ผลIOCการวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 56 KB 111
3 2018-08-05 10:13:53 exel วิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม-อิงเกณฑ์ ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 14.47 MB 82
4 2018-08-05 10:12:49 exel วิเคราะห์แบบสอบถาม ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 2.34 MB 78
5 2018-08-05 10:17:00 exel แจงนับความถี่ การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 58.5 KB 56
6 2018-08-05 10:17:39 exel t-test dependent การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 73.5 KB 242
7 2018-08-05 11:04:58 exel t-test 1 Sample การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 93 KB 79
8 2018-08-05 10:19:51 exel t test Independent การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 58 KB 86
9 2018-08-05 10:21:34 exel Rating scale 5 levels การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 2.34 MB 62
10 2018-08-05 10:22:05 exel Rating scale 3 levels การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 2.34 MB 66
11 2018-08-05 11:05:34 exel E1-E2 new1 การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 46.5 KB 124
12 2018-08-05 11:07:21 exel E.I. การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 40.5 KB 96

2019

1 2019-06-29 15:25:15 การสร้างสมรรถนะครูไทย วชิระ วิชชุวรนันท์ 3.58 MB 2
2 2019-01-26 13:32:31 กม.อาญา ภาค ความผิดลหุโทษ ศรวัส ศิริ 305.61 KB 97

2019สมรรถนะ

1 2019-06-29 15:36:05 การสร้างสมรรถนะครูไทย วชิระ วิชชุวรนันท์ 3.58 MB 2

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่1

1 2018-06-02 12:08:41 บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่1 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 24.62 MB 155

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาารย์

1 2018-06-27 10:42:48 อบรมภาษาอังกฤษต่างประเทศ ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ 320 KB 128

กิจการนักศึกษา

1 2018-06-28 15:48:11 สรุปโครงการ CCR รุ่นที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ศรวัส ศิริ 1.69 MB 119
2 2018-06-28 15:49:13 สรุปโครงการ CCR ครูพี่เลี้ยง (โครงการ 2) วันที่ 3 พฤศจิกายน 60 ศรวัส ศิริ 1.78 MB 385
3 2018-06-28 15:49:56 สรุปโครงการ CCR รุ่นที่ 2 นศ.(โครงการ 3) วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ศรวัส ศิริ 1.94 MB 241
4 2018-06-28 15:50:35 สรุปโครงการ CCR อาจารย์คณะครุศาสตร์ 21-23 พ.ค.61 ศรวัส ศิริ 1.87 MB 109
5 2018-06-28 15:51:12 สรุปโครงการ CCR ครูพี่เลี้ยง รุ่น2 21 มิ.ย.61 ศรวัส ศิริ 1.86 MB 253

คณิตศาสตร์ 1-2561

1 2018-06-19 22:05:48 ทวนสอบวิชาเกมคณิตศาสตร์ อุไรวรรณ ปานทโชติ 248.73 KB 80

งานนโบายและแผน

1 2018-06-21 10:43:57 แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 2.45 MB 77
2 2018-06-21 10:45:45 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 5.33 MB 80
3 2018-06-21 10:49:10 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2565 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 5.16 MB 82

งานประกันคุณภาพการศึกษา

1 2018-07-06 15:39:26 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ผศ.อมรา ศรีแก้ว 96.99 KB 62
2 2018-06-21 10:41:41 คำสั่งประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 357.18 KB 94

จิตวิทยา

1 2018-06-18 15:08:57 ทวนสอบวิชาจิตวิทยาสำหรับครู (ป.วิชาชีพครู) ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 6.7 MB 67
2 2018-06-18 15:14:42 ทวนสอบวิชจิตวิทยาสำหรับครู (วิชาชีพครู ภาคปกติ) ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 6.7 MB 75
3 2018-06-18 15:16:21 ทวนสอบวิชาพฤติกรรมมนุษย์ ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 6.7 MB 71

ทวนสอบปีการศึกษา 2561

1 2018-06-18 14:45:23 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ 10.81 MB 99
2 2018-06-18 14:44:56 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ 6.68 MB 107
3 2018-06-18 15:34:30 การทวนสอบรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 40.04 KB 63
4 2018-06-18 15:42:06 การทวนสอบรายวิชาการวิจัยทางการประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 39.83 KB 58
5 2018-06-18 15:51:16 การทวนสอบรายวิชาภาษาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 40.05 KB 56
6 2018-06-18 15:58:02 การทวนสอบรายวิชานาฏศิลป์และการละครสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 40.16 KB 56
7 2018-06-18 17:43:15 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ อ.ศรวัส ศิริ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 130.5 KB 72
8 2018-06-18 17:45:58 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วิชา สิทธิมนุษยชนสำหรับครู อ.ศรวัส ศิริ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 130.51 KB 66
9 2018-06-18 17:46:54 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วิชา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับครู อ.ศรวัส ศิริ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 130.4 KB 69

นโยบาย

1 2018-06-02 09:49:28 ppt.รมช.ศธ.นพ.อุดม คชินธร มอบนโยบาย วชิระ วิชชุวรนันท์ 3.77 MB 226
2 2018-06-02 09:49:21 ppt.องคมนตรีบรรยายที่ มรภ.กำแพงเพชร วชิระ วิชชุวรนันท์ 2.98 MB 2,226

ประชุมสัมมนาเขาค้อ2018

1 2018-06-02 09:49:37 ppt.outcome based ed ประชุมเขาค้อเพชรบูรณ์ วชิระ วิชชุวรนันท์ 18.15 MB 76
2 2018-06-02 09:49:44 Presentationเขาค้อ 21-23 May 61 ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 15.21 MB 84
3 2018-06-02 09:50:12 Presentation ดร.ดิเรก พรสีมา ดร.ดิเรก พรสีมา 3.99 MB 206

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ป.วิชาชีพครู)

1 2018-07-23 19:36:04 บันทึกประจำตัว ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ป.วิชาชีพครู) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 661 KB 89
2 2018-07-23 19:36:29 บันทึกประจำตัว ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ป.วิชาชีพครู) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 661.03 KB 228
3 2018-07-23 19:37:10 บันทึกประจำตัว ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครูีะหว่างเรียน (ป.วิชาชีพครู) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 804.88 KB 65
4 2018-10-25 09:31:09 แบบประเมินขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 423.01 KB 52
5 2019-08-01 14:41:05 แบบประเมินขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 419.5 KB 40
6 2018-10-25 09:33:44 แบบประเมินขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 419.5 KB 116

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน)

1 2019-04-18 09:49:11 หนังสือนำส่งข้อมูลในระบบ KSPBUNDIT ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 58.67 KB 519
2 2019-04-23 15:35:57 ตารางนิเทศ (ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/2561 ด้านความเป็นครู นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 1.43 MB 69
3 2019-04-23 15:36:43 ตารางนิเทศ (ครั้งที่ 3) ภาคเรียนที่ 2/2561 ด้านวิชาเฉพาะ นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 2.28 MB 41

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการณ์1)

1 2018-06-06 09:51:52 แบบบันทึกประจำตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (สังเกตการณ์1) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 612.01 KB 1,845
2 2018-06-06 09:51:25 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (สังเกตการณ์ 1) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 215.35 KB 1,252
3 2018-06-06 10:05:53 แบบฟอร์มรายงานสังเกตการณ์สอนของครู นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 209.82 KB 1,226

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการณ์2)

1 2018-06-06 09:48:12 แบบบันทึกประจำตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 (สังเกตการณ์2) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 612.01 KB 4,146
2 2018-06-06 09:47:52 แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 193.72 KB 6,143
3 2018-06-06 09:47:38 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 (สังเกตการณ์ 2) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 401.36 KB 1,726
4 2018-06-06 11:06:15 แบบฟอร์มการสรุปผลการดำเนินโครงการ นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 169.27 KB 3,119

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคปกติ (ฝึกสอน)

1 2018-10-08 14:32:45 แบบฟอร์มสำรวจอาจารย์นิเทศ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 24.91 KB 126
2 2019-05-13 16:48:48 ตัวอย่าง ศึกษารายกรณี นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 596.42 KB 17,905
3 2018-10-08 14:32:16 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนภาระงาน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 262.33 KB 277
4 2018-10-08 14:33:25 ตารางนิเทศ 2/2560 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 50.01 KB 178
5 2018-10-08 14:30:21 บันทึกประจำตัว ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ภาคปกติ) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 626.61 KB 1,177
6 2018-10-08 14:29:59 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ฝึกสอน) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 453.3 KB 58
7 2018-10-08 14:29:25 บันทึกประจำตัว ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ภาคปกติ) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 746.75 KB 666
8 2018-10-08 14:31:53 ตารางนิเทศ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 46.45 KB 158
9 2018-10-08 14:31:31 แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 193.72 KB 1,790
10 2018-10-08 14:28:52 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ฝึกสอน) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 588.8 KB 173
11 2018-11-26 17:48:19 ตารางนิเทศ ครั้งที่ 1 ภาคเรียน 2/2561 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 1.31 MB 90
12 2019-01-16 01:08:27 คำแนะนำในการำรพิมพ์บทควำมวิจัย นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 147.77 KB 143
13 2019-01-16 01:13:29 กำหนดการกิจกรรมหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 1.72 MB 276
14 2019-05-13 16:49:41 แบบฟอร์มศึกษารายกรณี นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 259.77 KB 850

วิชาการ

1 2018-06-29 14:55:51 รายชื่อนิสิตทุนครูคืนถิ่นที่เป็นครูผู้ช่วย ปี 2559 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 1.73 MB 988
2 2018-06-29 14:56:16 รายชื่อนิสิตทุนครูคืนถิ่นที่เป็นครูผู้ช่วย ปี 2560 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 1.66 MB 713

สังคมศึกษา

1 2019-06-05 11:43:59 กม.หนี้ ศรวัส ศิริ 18.9 MB 267
2 2019-06-05 11:45:17 กม.เอกเทศสัญญา ศรวัส ศิริ 4.05 MB 389
3 2019-06-05 11:46:18 กม.ทรัพย์สิน ศรวัส ศิริ 4.37 MB 191
4 2019-06-05 11:48:07 กม.ครอบครัว ศรวัส ศิริ 11.28 MB 186
5 2019-06-05 11:49:04 กม.มรดก ศรวัส ศิริ 1.13 MB 107
6 2019-06-13 10:40:01 กฎหมายในชีวิตประจำวัน ศรวัส ศิริ 265.19 KB 23
7 2018-07-20 23:30:28 SAR 60 สังคมศึกษา 222.56 KB 77
8 2019-07-09 08:07:23 ท้องถิ่นของเรา ศรวัส ศิริ 227.52 KB 16
9 2019-06-14 22:40:31 Power point กม.เบื้องต้นสำหรับครู บทที่1 ศรวัส ศิริ 10.29 MB 106
10 2019-06-14 22:42:03 Power point กม.เบื้องต้นสำหรับครู บทที่ 2 ศรวัส ศิริ 19 MB 91
11 2019-06-14 22:51:49 Power point กม.เบื้องต้นสำหรับครู บทที่ 3 ศรวัส ศิริ 5 MB 35
12 2018-08-18 16:54:58 Power point กฎหมายเบื้องต้น บทที่ 3 อ.ศรวัส ศิริ ศรวัส ศิริ 5 MB 61
13 2018-08-18 16:58:00 ตารางนิเทศ 2561 ศรวัส ศิริ 46.45 KB 43

สังคมศึกษา 2019

1 2019-06-05 10:12:17 กม.บุคคล ศรวัส ศิริ 1.98 MB 401
2 2019-06-04 12:00:51 กม.นิติกรรม สัญญา ศรวัส ศิริ 2.72 MB 249

สายสนันสนุน

1 2018-06-26 11:16:54 หลักเกณฑ์การเข้าสู่ชำนาญการสำหรับสายสนันสนุน ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ 64.48 KB 70

หลักสูตรและการสอน

1 2018-07-01 13:37:17 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิชาการจัดการเรียนรู้ 2-2560 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 135.45 KB 67
2 2018-07-01 13:38:23 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิชาการสร้างสื่อและแบบเรียน 2-2560 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 45.44 KB 59
3 2018-07-01 13:54:46 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิชาการจัดการเรียนรู้ 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 134.94 KB 51
4 2018-07-01 13:55:32 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิชาการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการในชั้นเรียน 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 45.72 KB 58
5 2018-07-01 13:56:19 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 45.7 KB 55
6 2018-07-01 13:56:59 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิชาการพัฒนาหลักสูตร 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 45.69 KB 55
7 2018-07-01 14:16:55 หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สําหรับนักศึกษา/นักวิจัย National Research Council of Thailand (NRCT) and Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT) ดร.ขวัญชัย ขัวนา 3.22 MB 290

เรียนรู้โปรแกรม quizzalize

1 2018-08-05 10:43:23 การใช้งานโปรแกรมQuizzalize อ.เลเกีย เขียวดี 1.14 MB 552

โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา Exchange Students Program

1 2018-08-05 10:41:59 โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา Exchange Students Program at UniKL MITEC, Malaysia- May 5-16, 2018 ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ 20.56 MB 128