เอกสารเผยแพร่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ลำดับ วันที่ เอกสาร ผู้จัดทำ ขนาดไฟล์ สถิติ

การสร้างสมรรถนะ2019

1 2019-06-29 15:32:15 สร้างสมรรถนะครูไทย วชิระ วิชชุวรนันท์ 3.58 MB 113

2018

1 2018-08-19 11:21:47 การอ้างอิงแบบAPA คณะครุศาสตร์ 140.37 KB 261
2 2018-10-08 14:01:01 แบบฟอร์มบันทึกประจำตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 626.61 KB 1,193

2018การวิเคราะห์ข้อมูล

1 2018-08-05 10:16:10 exel ประสิทธิภาพE1_E2การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 40 KB 267
2 2018-08-05 10:15:13 exel ผลIOCการวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 56 KB 242
3 2018-08-05 10:13:53 exel วิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม-อิงเกณฑ์ ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 14.47 MB 154
4 2018-08-05 10:12:49 exel วิเคราะห์แบบสอบถาม ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 2.34 MB 162
5 2018-08-05 10:17:00 exel แจงนับความถี่ การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 58.5 KB 123
6 2018-08-05 10:17:39 exel t-test dependent การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 73.5 KB 524
7 2018-08-05 11:04:58 exel t-test 1 Sample การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 93 KB 155
8 2018-08-05 10:19:51 exel t test Independent การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 58 KB 139
9 2018-08-05 10:21:34 exel Rating scale 5 levels การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 2.34 MB 188
10 2018-08-05 10:22:05 exel Rating scale 3 levels การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 2.34 MB 148
11 2018-08-05 11:05:34 exel E1-E2 new1 การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 46.5 KB 261
12 2018-08-05 11:07:21 exel E.I. การวิเคราะห์ข้อมูล ดร. ปกรณ์ ประจันบาน ม.นเรศวร คณะครุศาสตร์ 40.5 KB 208

2019

1 2019-06-29 15:25:15 การสร้างสมรรถนะครูไทย วชิระ วิชชุวรนันท์ 3.58 MB 47
2 2019-01-26 13:32:31 กม.อาญา ภาค ความผิดลหุโทษ ศรวัส ศิริ 305.61 KB 194

2019สมรรถนะ

1 2019-06-29 15:36:05 การสร้างสมรรถนะครูไทย วชิระ วิชชุวรนันท์ 3.58 MB 46

2020

1 2020-03-03 09:24:01 แบบฟอร์มเข้าชมนิทรรศการวิชาการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 EDU 223.55 KB 3,406

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่1

1 2018-06-02 12:08:41 บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่1 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 24.62 MB 237

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาารย์

1 2018-06-27 10:42:48 อบรมภาษาอังกฤษต่างประเทศ ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ 384 KB 179

กิจการนักศึกษา

1 2018-06-28 15:48:11 สรุปโครงการ CCR รุ่นที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ศรวัส ศิริ 1.69 MB 190
2 2018-06-28 15:49:13 สรุปโครงการ CCR ครูพี่เลี้ยง (โครงการ 2) วันที่ 3 พฤศจิกายน 60 ศรวัส ศิริ 1.78 MB 457
3 2018-06-28 15:49:56 สรุปโครงการ CCR รุ่นที่ 2 นศ.(โครงการ 3) วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ศรวัส ศิริ 1.94 MB 319
4 2018-06-28 15:50:35 สรุปโครงการ CCR อาจารย์คณะครุศาสตร์ 21-23 พ.ค.61 ศรวัส ศิริ 1.87 MB 160
5 2018-06-28 15:51:12 สรุปโครงการ CCR ครูพี่เลี้ยง รุ่น2 21 มิ.ย.61 ศรวัส ศิริ 1.86 MB 316

คณิตศาสตร์ 1-2561

1 2018-06-19 22:05:48 ทวนสอบวิชาเกมคณิตศาสตร์ อุไรวรรณ ปานทโชติ 248.73 KB 125

งานนโบายและแผน

1 2018-06-21 10:43:57 แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 2.45 MB 136
2 2018-06-21 10:45:45 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 5.33 MB 126
3 2018-06-21 10:49:10 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2565 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 5.16 MB 137

งานประกันคุณภาพการศึกษา

1 2018-07-06 15:39:26 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ผศ.อมรา ศรีแก้ว 96.99 KB 106
2 2018-06-21 10:41:41 คำสั่งประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 357.18 KB 132

จิตวิทยา

1 2018-06-18 15:08:57 ทวนสอบวิชาจิตวิทยาสำหรับครู (ป.วิชาชีพครู) ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 6.7 MB 124
2 2018-06-18 15:14:42 ทวนสอบวิชจิตวิทยาสำหรับครู (วิชาชีพครู ภาคปกติ) ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 6.7 MB 124
3 2018-06-18 15:16:21 ทวนสอบวิชาพฤติกรรมมนุษย์ ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 6.7 MB 117

ทวนสอบปีการศึกษา 2561

1 2018-06-18 14:45:23 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ 10.81 MB 158
2 2018-06-18 14:44:56 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ 6.68 MB 166
3 2018-06-18 15:34:30 การทวนสอบรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 40.04 KB 104
4 2018-06-18 15:42:06 การทวนสอบรายวิชาการวิจัยทางการประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 39.83 KB 102
5 2018-06-18 15:51:16 การทวนสอบรายวิชาภาษาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 40.05 KB 100
6 2018-06-18 15:58:02 การทวนสอบรายวิชานาฏศิลป์และการละครสำหรับครูประถมศึกษา โปรแกรมการประถมศึกษา 40.16 KB 110
7 2018-06-18 17:43:15 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ อ.ศรวัส ศิริ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 130.5 KB 111
8 2018-06-18 17:45:58 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วิชา สิทธิมนุษยชนสำหรับครู อ.ศรวัส ศิริ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 130.51 KB 112
9 2018-06-18 17:46:54 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วิชา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับครู อ.ศรวัส ศิริ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 130.4 KB 128

นโยบาย

1 2018-06-02 09:49:28 ppt.รมช.ศธ.นพ.อุดม คชินธร มอบนโยบาย วชิระ วิชชุวรนันท์ 3.77 MB 285
2 2018-06-02 09:49:21 ppt.องคมนตรีบรรยายที่ มรภ.กำแพงเพชร วชิระ วิชชุวรนันท์ 2.98 MB 2,388

ประชุมสัมมนาเขาค้อ2018

1 2018-06-02 09:49:37 ppt.outcome based ed ประชุมเขาค้อเพชรบูรณ์ วชิระ วิชชุวรนันท์ 18.15 MB 135
2 2018-06-02 09:49:44 Presentationเขาค้อ 21-23 May 61 ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 15.21 MB 123
3 2018-06-02 09:50:12 Presentation ดร.ดิเรก พรสีมา ดร.ดิเรก พรสีมา 3.99 MB 294

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ป.วิชาชีพครู)

1 2018-07-23 19:36:04 บันทึกประจำตัว ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ป.วิชาชีพครู) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 661 KB 450
2 2018-07-23 19:36:29 บันทึกประจำตัว ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ป.วิชาชีพครู) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 661.03 KB 278
3 2018-07-23 19:37:10 บันทึกประจำตัว ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครูีะหว่างเรียน (ป.วิชาชีพครู) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 804.88 KB 115
4 2018-10-25 09:31:09 แบบประเมินขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 423.01 KB 99
5 2019-08-01 14:41:05 แบบประเมินขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 419.5 KB 83
6 2018-10-25 09:33:44 แบบประเมินขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 419.5 KB 153

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการณ์1)

1 2018-06-06 09:51:52 แบบบันทึกประจำตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (สังเกตการณ์1) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 612.01 KB 4,287
2 2018-06-06 09:51:25 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (สังเกตการณ์ 1) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 215.35 KB 1,656
3 2018-06-06 10:05:53 แบบฟอร์มรายงานสังเกตการณ์สอนของครู นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 209.82 KB 2,480

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการณ์2)

1 2018-06-06 09:48:12 แบบบันทึกประจำตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 (สังเกตการณ์2) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 612.01 KB 6,519
2 2018-06-06 09:47:52 แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 193.72 KB 8,487
3 2018-06-06 09:47:38 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 (สังเกตการณ์ 2) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 401.36 KB 2,309
4 2018-06-06 11:06:15 แบบฟอร์มการสรุปผลการดำเนินโครงการ นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 169.27 KB 4,418

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคปกติ (ฝึกสอน)

1 2019-05-13 16:48:48 ตัวอย่าง ศึกษารายกรณี นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 596.42 KB 21,916
2 2018-10-08 14:32:16 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนภาระงาน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 262.33 KB 405
3 2018-10-08 14:30:21 บันทึกประจำตัว ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ภาคปกติ) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 626.61 KB 2,164
4 2018-10-08 14:29:59 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ฝึกสอน) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 453.3 KB 182
5 2018-10-08 14:29:25 บันทึกประจำตัว ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ภาคปกติ) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 746.75 KB 796
6 2018-10-08 14:31:31 แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 193.72 KB 3,192
7 2018-10-08 14:28:52 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ฝึกสอน) นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 899.64 KB 251
8 2020-03-03 09:58:53 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 290.49 KB 2,414
9 2020-03-03 11:06:41 คู่มือ การขอใบประกอบวิชาชีพครู ภาคปกติ 62 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 1.08 MB 2,585
10 2020-03-23 16:04:13 แนวทางดำเนินการขอคืนค่าประกันของเสียหาย มรภ.กำแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 ณิชารีย์ วุฒิชุมภู 196.96 KB 2,582
11 2020-07-03 16:08:57 แบบบันทึกประจำวัน ฝึกสอน 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 139.18 KB 500
12 2020-07-16 10:55:40 คู่มือการดำเนินการโครงการ e-plc ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 2.43 MB 2,419
13 2020-07-16 12:04:34 แบบบันทึกประจำวัน ฝึกสอน 1 ปีการศึกษา 2563.PDF นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 587.24 KB 1,204
14 2020-07-16 14:41:54 รายชื่ออาจารย์นิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 45.06 KB 829
15 2019-01-16 01:08:27 คำแนะนำในการำรพิมพ์บทควำมวิจัย นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 147.77 KB 271
16 2019-05-13 16:49:41 แบบฟอร์มศึกษารายกรณี นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 259.77 KB 2,376

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สังเกตการณ์ (หลักสูตร 4 ปี)

1 2020-07-12 11:29:42 แบบบันทึกการสังเกตการณ์ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ณิชารีย์ วุฒิชุมภู 149 KB 495

วิชาการ

1 2018-06-29 14:55:51 รายชื่อนิสิตทุนครูคืนถิ่นที่เป็นครูผู้ช่วย ปี 2559 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 1.73 MB 1,451
2 2018-06-29 14:56:16 รายชื่อนิสิตทุนครูคืนถิ่นที่เป็นครูผู้ช่วย ปี 2560 นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 1.66 MB 965

สังคมศึกษา

1 2019-06-05 11:43:59 กม.หนี้ ศรวัส ศิริ 18.9 MB 564
2 2019-06-05 11:45:17 กม.เอกเทศสัญญา ศรวัส ศิริ 4.05 MB 660
3 2019-06-05 11:46:18 กม.ทรัพย์สิน ศรวัส ศิริ 4.37 MB 432
4 2019-06-05 11:48:07 กม.ครอบครัว ศรวัส ศิริ 11.28 MB 627
5 2019-06-05 11:49:04 กม.มรดก ศรวัส ศิริ 1.13 MB 376
6 2019-06-13 10:40:01 กฎหมายในชีวิตประจำวัน ศรวัส ศิริ 265.19 KB 64
7 2018-07-20 23:30:28 SAR 60 สังคมศึกษา 222.56 KB 109
8 2019-07-09 08:07:23 ท้องถิ่นของเรา ศรวัส ศิริ 227.52 KB 48
9 2019-06-14 22:40:31 Power point กม.เบื้องต้นสำหรับครู บทที่1 ศรวัส ศิริ 10.29 MB 402
10 2019-06-14 22:42:03 Power point กม.เบื้องต้นสำหรับครู บทที่ 2 ศรวัส ศิริ 19 MB 356
11 2019-06-14 22:51:49 Power point กม.เบื้องต้นสำหรับครู บทที่ 3 ศรวัส ศิริ 5 MB 333
12 2018-08-18 16:54:58 Power point กฎหมายเบื้องต้น บทที่ 3 อ.ศรวัส ศิริ ศรวัส ศิริ 5 MB 96
13 2018-08-18 16:58:00 ตารางนิเทศ 2561 ศรวัส ศิริ 46.45 KB 76

สังคมศึกษา 2019

1 2019-06-05 10:12:17 กม.บุคคล ศรวัส ศิริ 1.98 MB 783
2 2019-06-04 12:00:51 กม.นิติกรรม สัญญา ศรวัส ศิริ 2.72 MB 590

สายสนันสนุน

1 2018-06-26 11:16:54 หลักเกณฑ์การเข้าสู่ชำนาญการสำหรับสายสนันสนุน ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ 64.48 KB 114

หลักสูตรและการสอน

1 2018-07-01 13:37:17 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิชาการจัดการเรียนรู้ 2-2560 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 135.45 KB 100
2 2018-07-01 13:38:23 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิชาการสร้างสื่อและแบบเรียน 2-2560 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 45.44 KB 88
3 2018-07-01 13:54:46 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิชาการจัดการเรียนรู้ 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 134.94 KB 76
4 2018-07-01 13:55:32 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิชาการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการในชั้นเรียน 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 45.72 KB 88
5 2018-07-01 13:56:19 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 45.7 KB 81
6 2018-07-01 13:56:59 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิชาการพัฒนาหลักสูตร 1-2561 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 45.69 KB 96
7 2018-07-01 14:16:55 หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สําหรับนักศึกษา/นักวิจัย National Research Council of Thailand (NRCT) and Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT) ดร.ขวัญชัย ขัวนา 3.22 MB 369

เรียนรู้โปรแกรม quizzalize

1 2018-08-05 10:43:23 การใช้งานโปรแกรมQuizzalize อ.เลเกีย เขียวดี 1.14 MB 688

โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา Exchange Students Program

1 2018-08-05 10:41:59 โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา Exchange Students Program at UniKL MITEC, Malaysia- May 5-16, 2018 ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ 20.56 MB 214