วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ
วันที่
วารสาร
อ่าน
1
2019-12-30 276
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 251
กรรณิการ์ เปอะปันสุข
2) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 426
แดนชัย วงค์เวียน
3) ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 330
ปนัดดา ด้วงนาค
4) การพัฒนาความฉลาดทางการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังตะเคียนและ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน จังหวัดกาญจนบุรี 700
พงศชา บุตรนาค
5) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและความรับผิดชอบหลังการ จัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง ทศนิยมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเทพนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 252
มุขรินทร์ พิมพ์ไธสง, เบญจวรรณ ชัยปลัด, สมภักดิ์ โชติสกุล
6) ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียนรายวิชากีฬาและ นันทการเพื่อคุณภาพชีวิตหลักสูตรวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 495
ลัดดาวัลย์ แก้วใส
7) การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะ การสื่อสารในสังคมออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 356
ศุภรดา สุขประเสริฐ
8) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้เกม KAHOOT สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 4089
อุไรวรรณ ปานทโชติ
วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2019. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร