วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ
วันที่
วารสาร
อ่าน
1
2021-12-30 96
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตของพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ด้วยชุดกิจกรรม STEM 729
กนกวรรณ เสียงล้ำ, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, ชารี มณีศรี, อดุลศักดิ์ สุนทรโรจน์, รุจิรา ศรียันต์
2) ผลของการจัดกิจกรรมการใช้นิทานประกอบผังกราฟิกที่มีต่อ การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 200
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม, พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
3) การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง Hello Kitty สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร 416
ณัฐพล แซ่ลี, พลอย แซ่ม้า, ถิรวิท ไพรมหานิยม
4) สภาพและแนวทางพัฒนาการบริหารโรงเรียนดีประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 189
นงคราญ คำลอย,เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
5) การพัฒนาแบบวัดทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 776
ปณิชา ชัยกุลภัทรโชติ ,ปกรณ์ ประจันบาน
6) การพัฒนาชุดกิจกรรมนิทานเพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 352
ศุภิษรา วัฒนศิริ, เอื้อมพร หลินเจริญ
7) ปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 180
สุนิสา เนาวรัตน์
8) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SCIENCE Model เรื่อง วิวัฒนาการรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31242) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 424
ธิติวรดา อาจหาญ
2
2021-06-30 260
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมมือแบบ Team Pair Solo 1098
นางสาวกมลชนก แก้วชื่นชัย, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, ชารี มณีศรี, สมบัติ มหารศ
2) ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และ ความฉลาดทางจิตวิญญาณกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร 334
กองแก้ว เมทา
3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 163
เจริญพงษ์ ชมภูนุช ,น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์
4) การพัฒนากลยุทธ์บริหารความขัดแย้งภายในโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 200
ณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
5) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 1221
นภาพร มูลเมือง
6) การส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกันของนักศึกษาครูในการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา 147
ปาริชาต เตชะ
7) การจัดประสบการณ์แบบคละชั้นในระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นำของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก 315
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ ,จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
8) การพัฒนาทักษะการทำโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 494
อุไรวรรณ ปานทโชติ
3
2020-12-30 431
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต ของโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 40 398
กุสุมา กรองทิพย์, ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
2) การใช้สื่อนิทานเพื่อยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 397
จิรัฎฐ์ เพ็งแดง, กษมา สุรเดชา และรุ่งณภา บุญยิ้ม
3) การประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 423
ธีรยุทธ ราหุระ, ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
4) การศึกษาปัญหาและแนวทางการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย 493
นงลักษณ์ ใจฉลาด, และนลินี วรวงษ์
5) รูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 839
นิกร ผงทอง
6) การพัฒนาการเรียนรู้ 12 tenses โดยการสร้างความคิดรวบยอด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 309
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
7) ผลการใช้แอพพลิเคชั่นควิซยัวร์อิงลิช รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 286
ศรวัส ศิริ
8) การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมค่ายวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านชัยภูมิ จังหวัดกำแพงเพชร 335
มานพ ศรีเทียม, ศุภรดา สุขประเสริฐ และอมรา ศรีแก้ว
4
2020-06-30 402
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 419
แดนชัย วงค์เวียน
2) การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ศรีอินทราทิตย์) จังหวัดสุโขทัย 2533
ธารณา สุวรรณเจริญ
3) การพัฒนาฉลากสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ 522
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
4) การประเมินโครงการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 1702
มินา เนียมนคร, ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
5) การพัฒนาคุณลักษณะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฐานกิจกรรม การเรียนรู้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 267
เลเกีย เขียวดี
6) แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 416
สุทธาทิพย์ หาญเมือง, ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
7) แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 272
สุพรรณี จันทร์งาม, ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
8) การศึกษาผลการใช้กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดอุเบกขาราม จังหวัดกำแพงเพชร 291
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง, ธิดารัตน์ พรหมมา
5
2019-12-30 336
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 294
กรรณิการ์ เปอะปันสุข
2) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 503
แดนชัย วงค์เวียน
3) ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 382
ปนัดดา ด้วงนาค
4) การพัฒนาความฉลาดทางการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังตะเคียนและ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน จังหวัดกาญจนบุรี 850
พงศชา บุตรนาค
5) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและความรับผิดชอบหลังการ จัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง ทศนิยมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเทพนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 292
มุขรินทร์ พิมพ์ไธสง, เบญจวรรณ ชัยปลัด, สมภักดิ์ โชติสกุล
6) ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียนรายวิชากีฬาและ นันทการเพื่อคุณภาพชีวิตหลักสูตรวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 630
ลัดดาวัลย์ แก้วใส
7) การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะ การสื่อสารในสังคมออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 472
ศุภรดา สุขประเสริฐ
8) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้เกม KAHOOT สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 4299
อุไรวรรณ ปานทโชติ
6
2019-06-01 908
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้วยกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ในการจัดทำหลักสูตรยุวมัคคุเทศก์ในแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น 419
จันทร์ โกศล
2) สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 357
ชริกา ไชยเดช
3) การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 1351
ธงชัย ช่อพฤกษา, อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
4) อนาคตภาพการจัดการมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 41 ในทศวรรษหน้า (2557–2567) 570
ธนกฤต สิทธิราช
5) การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและ การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 361
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
6) การศึกษาผลการวิเคราะห์ความลำเอียงของแบบทดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ด้วยวิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน 440
วัชราวลัย คำทะเนตร
7) การจัดกิจกรรมการเรียนที่บูรณาการศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู 365
ศรวัส ศิริ, ขวัญชัย ขัวนา, อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
8) ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 353
อรทัย บุญเที่ยง, อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล, ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
7
2018-12-01 757
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) แนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 1610
จริยาภรณ์ เรืองเสน
2) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดที่ส่งผลต่อทักษะการอ่านและการเขียน ความพึงพอใจต่อการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 688
ทักษิณ คุณพิภาค
3) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดความยึดมั่นผูกพันร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 402
ยุทธนา พันธ์มี,ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์,ประหยัด จิระวรพงศ์
4) การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค TBLร่วมกับ เทคนิค KWL Plus ที่ส่งผลต่อทักษะการอ่านและการเขียน เจตคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 759
วงค์เดือน คุณพิภาค
5) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบเปิดร่วมกับ การใช้ปัญหาเป็นฐาน และ STEM Education ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ความสุขในการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 527
วันวิสา ประภาศรี
6) การพัฒนาชุดกิจกรรมคอมพิวเตอร์โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ 5STEPs และ Coaching ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ทักษะโครงงานคอมพิวเตอร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 578
วิทยา เมฆวัน
7) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 386
อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
8) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาวะและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ผู้สูงอายุ ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 408
อุดม คำขาด,จันทร์ โกศล,ชวดี โกศล
8
2018-06-01 664
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบวิเคราะห์วีดิโอ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 506
กานต์ อัมพานนท์
2) การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 644
ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 393
ณพัฐอร เกษมี
4) ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับการสอนทักษะปฏิบัติแบบซิมพ์สัน เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 390
ดวงจันทร์ สุขวิชัย
5) สังคมแห่งการเรียนรู้ : สิ่งที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 2279
ศุภรดา สุขประเสริฐ,มาโนช สุภาพันธ์วรกุล,อังคณา อ่อนธานี
6) แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองญี่ปุ่นบนพื้นฐานวิชาหน้าที่พลเมือง 374
สาลินี โฮมแพน,พิศาล เครือลิต,อังคณา อ่อนธานี
7) การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และทีมแข่งขัน (TGT) ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เจตคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 520
อำภา บริบูรณ์
8) การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา สาระการเรียนรู้จำนวนและการดำเนินการ 420
อุไรวรรณ ปานทโชติ
9
2017-12-01 542
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 484
กรรณิการ์ ทองรักษ์
2) แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 404
ทนง คงรอด
3) การเสริมสร้างสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน สำหรับบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 381
มงคล หมู่มาก
4) รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 484
รังสรรค์ มณีเล็ก
5) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 449
วัฒนา ไตต่อผล
6) การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 408
สมชาย อังสุโชติเมธี
7) ผลการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยใช้บทบาทสมมุติสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 583
อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
8) การพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 398
อานนท์ ปลื้มเนตร,ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง,มาริตา จิตชู
10
2017-06-01 512
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การจำแนกประเภทนิทานพื้นบ้านจากการขับสายแปงของชาติพันธุ์ไทดำ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 533
นันทิพัฒน์ เพ็งแดง,อธิวัตร พวงแต้ม,สมรักษ์ คงเจริญ,สุดารัตน์ สายสุจริต,สุภาพร กาญจนะ,บุญเสริม บุษยา,ณิชกานต์ ใจเพียร,ศศิธร สุมาลย์ทอง
2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ รายวิชา ศ 1110ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 504
ธงชัย ช่อพฤกษา
3) การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกอบรม เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 341
ธัณย์สิตา ศรีเจริญวิโรฒ
4) แนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 617
พระราชรัตนมงคล,ดร. (มนตรี อภิมนฺติโก,ยางธิสาร)
5) การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา ในเขตจังหวัดเลยเพื่อรองรับเสรีประชาคมอาเซียน 378
แพ็ต รมยะ
6) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 360
ศุภสิริ พิทักษ์สายชล
7) รูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 351
สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์
8) การศึกษาผลของการพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 327
อมรา ศรีแก้ว,ธงชัย ช่อพฤกษา,ยุทธนา พันธ์มี
11
2016-12-01 680
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 573
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร,วีรวรรณ แจ้งโม้
2) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมรักความเป็นไทย ด้านการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 2316
เฉลียว ดอนกวนเจ้า,ภูษิต บุญทองเถิง,ประสพสุข ฤทธิเดช
3) กลยุทธ์การจัดการศึกษาสงเคราะห์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1438
ประเวศ ทั้งจันทร์แดง
4) การพัฒนาบทเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านเว็บฝึกอบรม เรื่อง งานสารบรรณ สำหรับครูประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 396
มนสิชา เนาวนัติ
5) การศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 332
เลเกีย เขียวดี
6) การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 385
อานนท์ ปลื้มเนตร
7) การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 1915
ภคมน ตะอูบ
8) การสอนความเป็นพลเมืองด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน 6726
พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
12
2016-06-01 582
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยบทเรียน e-Learning รายวิชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 443
ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
2) การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านและเขียนสื่อความสำหรับ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 375
ธารทิพย์ ขัวนา,ประสพสุข ฤทธิเดช,ภูษิต บุญทองเถิง
3) รายงานการใช้ชุดนิเทศการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 928
กวินพัฒน์ ขวัญแน่น
4) การประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพพื้นบ้าน ของโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 849
สุบัน พรเวียง
5) สมรรถนะวิชาชีพครูเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 417
พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
6) การพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม “ADDIE MODEL”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตากเขต 1 556
ประจบ ขวัญมั่น
7) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในศตวรรษที่ 21 4572
ขวัญชัย ขัวนา,ธารทิพย์ ขัวนา
8) การประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 8707
จารุนันท์ ขวัญแน่น
13
  
14
วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2019. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร