วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ
วันที่
วารสาร
อ่าน
1
2019-06-01 335
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้วยกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ในการจัดทำหลักสูตรยุวมัคคุเทศก์ในแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น 95
จันทร์ โกศล
2) สมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83
ชริกา ไชยเดช
3) การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านปรัชญาและการพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 319
ธงชัย ช่อพฤกษา, อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
4) อนาคตภาพการจัดการมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 41 ในทศวรรษหน้า (2557–2567) 84
ธนกฤต สิทธิราช
5) การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและ การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 83
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
6) การศึกษาผลการวิเคราะห์ความลำเอียงของแบบทดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ด้วยวิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน 89
วัชราวลัย คำทะเนตร
7) การจัดกิจกรรมการเรียนที่บูรณาการศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู 82
ศรวัส ศิริ, ขวัญชัย ขัวนา, อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
8) ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 72
อรทัย บุญเที่ยง, อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล, ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
2
2018-12-01 229
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) แนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 78
จริยาภรณ์ เรืองเสน
2) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดที่ส่งผลต่อทักษะการอ่านและการเขียน ความพึงพอใจต่อการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 81
ทักษิณ คุณพิภาค
3) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดความยึดมั่นผูกพันร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 87
ยุทธนา พันธ์มี,ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์,ประหยัด จิระวรพงศ์
4) การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค TBLร่วมกับ เทคนิค KWL Plus ที่ส่งผลต่อทักษะการอ่านและการเขียน เจตคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 150
วงค์เดือน คุณพิภาค
5) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบเปิดร่วมกับ การใช้ปัญหาเป็นฐาน และ STEM Education ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ความสุขในการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 88
วันวิสา ประภาศรี
6) การพัฒนาชุดกิจกรรมคอมพิวเตอร์โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ 5STEPs และ Coaching ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ทักษะโครงงานคอมพิวเตอร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 79
วิทยา เมฆวัน
7) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 79
อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
8) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาวะและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ผู้สูงอายุ ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 87
อุดม คำขาด,จันทร์ โกศล,ชวดี โกศล
3
2018-06-01 196
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบวิเคราะห์วีดิโอ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 81
กานต์ อัมพานนท์
2) การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 95
ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 78
ณพัฐอร เกษมี
4) ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับการสอนทักษะปฏิบัติแบบซิมพ์สัน เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 79
ดวงจันทร์ สุขวิชัย
5) สังคมแห่งการเรียนรู้ : สิ่งที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 130
ศุภรดา สุขประเสริฐ,มาโนช สุภาพันธ์วรกุล,อังคณา อ่อนธานี
6) แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองญี่ปุ่นบนพื้นฐานวิชาหน้าที่พลเมือง 82
สาลินี โฮมแพน,พิศาล เครือลิต,อังคณา อ่อนธานี
7) การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และทีมแข่งขัน (TGT) ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เจตคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 81
อำภา บริบูรณ์
8) การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา สาระการเรียนรู้จำนวนและการดำเนินการ 83
อุไรวรรณ ปานทโชติ
4
2017-12-01 187
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 84
กรรณิการ์ ทองรักษ์
2) แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 69
ทนง คงรอด
3) การเสริมสร้างสมรรถภาพการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน สำหรับบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 76
มงคล หมู่มาก
4) รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 73
รังสรรค์ มณีเล็ก
5) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 82
วัฒนา ไตต่อผล
6) การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 89
สมชาย อังสุโชติเมธี
7) ผลการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยใช้บทบาทสมมุติสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 90
อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
8) การพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 75
อานนท์ ปลื้มเนตร,ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง,มาริตา จิตชู
5
2017-06-01 166
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การจำแนกประเภทนิทานพื้นบ้านจากการขับสายแปงของชาติพันธุ์ไทดำ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 89
นันทิพัฒน์ เพ็งแดง,อธิวัตร พวงแต้ม,สมรักษ์ คงเจริญ,สุดารัตน์ สายสุจริต,สุภาพร กาญจนะ,บุญเสริม บุษยา,ณิชกานต์ ใจเพียร,ศศิธร สุมาลย์ทอง
2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ รายวิชา ศ 1110ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 75
ธงชัย ช่อพฤกษา
3) การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกอบรม เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 80
ธัณย์สิตา ศรีเจริญวิโรฒ
4) แนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 72
พระราชรัตนมงคล,ดร. (มนตรี อภิมนฺติโก,ยางธิสาร)
5) การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา ในเขตจังหวัดเลยเพื่อรองรับเสรีประชาคมอาเซียน 73
แพ็ต รมยะ
6) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 73
ศุภสิริ พิทักษ์สายชล
7) รูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 57
สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์
8) การศึกษาผลของการพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 49
อมรา ศรีแก้ว,ธงชัย ช่อพฤกษา,ยุทธนา พันธ์มี
6
2016-12-01 189
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 51
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร,วีรวรรณ แจ้งโม้
2) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมรักความเป็นไทย ด้านการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 182
เฉลียว ดอนกวนเจ้า,ภูษิต บุญทองเถิง,ประสพสุข ฤทธิเดช
3) กลยุทธ์การจัดการศึกษาสงเคราะห์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 60
ประเวศ ทั้งจันทร์แดง
4) การพัฒนาบทเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านเว็บฝึกอบรม เรื่อง งานสารบรรณ สำหรับครูประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 51
มนสิชา เนาวนัติ
5) การศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44
เลเกีย เขียวดี
6) การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 46
อานนท์ ปลื้มเนตร
7) การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 238
ภคมน ตะอูบ
8) การสอนความเป็นพลเมืองด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน 136
พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
7
2016-06-01 195
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยบทเรียน e-Learning รายวิชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 44
ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
2) การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านและเขียนสื่อความสำหรับ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 46
ธารทิพย์ ขัวนา,ประสพสุข ฤทธิเดช,ภูษิต บุญทองเถิง
3) รายงานการใช้ชุดนิเทศการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 45
กวินพัฒน์ ขวัญแน่น
4) การประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพพื้นบ้าน ของโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 57
สุบัน พรเวียง
5) สมรรถนะวิชาชีพครูเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 50
พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
6) การพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม “ADDIE MODEL”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตากเขต 1 53
ประจบ ขวัญมั่น
7) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในศตวรรษที่ 21 64
ขวัญชัย ขัวนา,ธารทิพย์ ขัวนา
8) การประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 1219
จารุนันท์ ขวัญแน่น
วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2019. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร