วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ
วันที่
วารสาร
อ่าน
1
2021-12-30 39
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตของพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ด้วยชุดกิจกรรม STEM 646
กนกวรรณ เสียงล้ำ, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, ชารี มณีศรี, อดุลศักดิ์ สุนทรโรจน์, รุจิรา ศรียันต์
2) ผลของการจัดกิจกรรมการใช้นิทานประกอบผังกราฟิกที่มีต่อ การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 154
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม, พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
3) การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง Hello Kitty สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร 338
ณัฐพล แซ่ลี, พลอย แซ่ม้า, ถิรวิท ไพรมหานิยม
4) สภาพและแนวทางพัฒนาการบริหารโรงเรียนดีประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 147
นงคราญ คำลอย,เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
5) การพัฒนาแบบวัดทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 573
ปณิชา ชัยกุลภัทรโชติ ,ปกรณ์ ประจันบาน
6) การพัฒนาชุดกิจกรรมนิทานเพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 231
ศุภิษรา วัฒนศิริ, เอื้อมพร หลินเจริญ
7) ปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 133
สุนิสา เนาวรัตน์
8) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SCIENCE Model เรื่อง วิวัฒนาการรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31242) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 175
ธิติวรดา อาจหาญ
วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2019. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร