วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ
วันที่
วารสาร
อ่าน
1
2017-06-01 481
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การจำแนกประเภทนิทานพื้นบ้านจากการขับสายแปงของชาติพันธุ์ไทดำ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 432
นันทิพัฒน์ เพ็งแดง,อธิวัตร พวงแต้ม,สมรักษ์ คงเจริญ,สุดารัตน์ สายสุจริต,สุภาพร กาญจนะ,บุญเสริม บุษยา,ณิชกานต์ ใจเพียร,ศศิธร สุมาลย์ทอง
2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ รายวิชา ศ 1110ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 462
ธงชัย ช่อพฤกษา
3) การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกอบรม เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 305
ธัณย์สิตา ศรีเจริญวิโรฒ
4) แนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 536
พระราชรัตนมงคล,ดร. (มนตรี อภิมนฺติโก,ยางธิสาร)
5) การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา ในเขตจังหวัดเลยเพื่อรองรับเสรีประชาคมอาเซียน 346
แพ็ต รมยะ
6) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 323
ศุภสิริ พิทักษ์สายชล
7) รูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 311
สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์
8) การศึกษาผลของการพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 294
อมรา ศรีแก้ว,ธงชัย ช่อพฤกษา,ยุทธนา พันธ์มี
วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2019. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร