กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยฯAlbumsกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยฯ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2020 ผู้ชม 1,842

กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยฯAlbumsกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยฯ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ... ฐานที่ 1 การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness skill) : ชื่อกิจกรรม My Face My Feel ฐานที่ 2 การแก้ปัญหา (Problem Solving skill) : ชื่อกิจกรรม หนูน้อยผจญภัย ฐานที่ 3 การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking skill) : ชื่อกิจกรรม แก้วพุหรรษา ฐานที่ 4 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication skill) : ชื่อกิจกรรม ปริศนาสัตว์โลกน่ารัก ฐานที่ 5 การตัดสินใจ (Decision Making skill) : ชื่อกิจกรรม ตะลุยดินแดนมหาสนุก

Tags :