โปรแกรมวิชาการปฐมวัย

เผยแพร่เมื่อ 15-06-2022 ผู้ชม 43

Nature

 

 

อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล

ตำแหน่ง

ประธานสาขา

รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ

อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ศุภร ธนะภาณุ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขา

Tags :