เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 4,266

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขายใบสมัครและรับสมัคร 1 กันยายน - 10 ตุลาคม 2560

ปริญญาเอก,ปริญญาโท
- สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ 10
- สาขาวิขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4

 ติดต่อสอบถาม / ใบสมัคร

 งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้น 7 อาคารเรียนรวม ตึก 12 หมายเลขโทรศัพท์ : 091-836-5279,081-785-9481,055-706-555 ต่อ 1770