พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีท่าน รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาตร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2020 ผู้ชม 1,909

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีท่าน รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาตร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3 หรือบัณฑิตน้อย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยการแสดงความยินดีของคณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags :